Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

13:07:04 Lunes 29 de noviembre 2021

Información

DEPARTAMENTO PERSOAL

07/10/2021

Publicación listaxes candidatos e apertura do prazo presentación solicitudes persoal docente OE

ANUNCIO

OE - PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CONSTRUÍNDO FUTURO”.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 7 DE OUTUBRO DE 2021.

EXPTE.: 2021/E001/000015

LISTAXE DE CANDIDATOS REMITIDA POLO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA

DIRECTOR/A (Oferta de emprego núm. 12-2021-10048)

Candidatas/os

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA BELEN

LEIRA LÓPEZ, ROSA LORENA

VILELA RODRÍGUEZ, MARGARITA

DOCENTE PARA A ESPECIALIDADE ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES (Oferta de emprego núm. 12-2021-10047)

Candidatas/os

COELLO DAPENA, SONIA

LAGO FERNÁNDEZ, MARÍA CRISTINA

LEIS PÉREZ, FERNANDO

DOCENTE PARA A ESPECIALIDADE PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓN (Oferta de emprego núm. 12-2021-10056)

Candidatas/os

AGUIRRE RODRÍGUEZ, MARCELO EDUARDO

CUBES BUCETA, LUÍS ENRIQUE

DAPENA PICHEL ,CESAR

PRIEGUE CREO, VENTURA

MESTRE/A DE EDUCACIÓN – TITOR/A (Oferta de emprego núm. 12-2021-10037)

Candidatas/os

PARIS PAZOS, MARIA DOLORES

VILELA RODRIGUEZ, MARGARITA

VILLAR PEREIRA, NOELIA

MESTRE/A de ORIENTADOR/A LABORAL (Oferta de emprego núm. 12-2021-10044)

Candidatas/os

CASAIS CAAMAÑO, ANA MARIA

RAMA VÁZQUEZ, MARIA DOLORES

VERDÍA VARELA, VERÓNICA

VILELA RODRÍGUEZ, MARGARITA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (Oferta de emprego núm. 12-2021-10043)

Candidatas/os

ALBORES FANDIÑO, PAULA

BAÑA SENANDE MARIA, LORENA

MORATE NÚÑEZ, DEBORAH

MOUZO MÉNDEZ, MARIA CARMEN

PEDREIRA SANTOS, VANESSA

RODRÍGUEZ GERPE, MARIA DEL MONTE

TOBA TRILLO, ANA MARIA

VARELA MARTÍNEZ, MARIA PILAR

De conformidade co disposto nas Bases da convocatoria para a selección do “Alumnado-traballador e persoal do obradoiro dual de emprego “Construíndo futuro”, ao abeiro da subvención concedida no marco da Orde do 31 de decembro de 2020 da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (DOG núm. 22, do 3 de febreiro de 2021), cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 1 de outubro de 2021 e publicadas no taboleiro de anuncios do Concello e na Sede Electrónica do Concello de Camariñas en data 04/10/2021, unha vez remitida polo SEPEG as listaxes de candidatos (Ofertas de emprego núm. 12-2021-10048, 12-2021-10047, 12-2021-10056, 12-2021-10037, 12-2021-10044 e 12-2021-10043), estas fanse públicas, dispoñendo as persoas interesadas incluídas nas mesmas de TRES días hábiles, a contar desde a publIcación no taboleiro de anuncios do concello, para presentar a súa solicitude de participación no proceso de selección.

As solicitudes presentaranse, no modelo normalizado que figura como anexo nas bases da convocatoria, no rexistro xeral do Concello, preferentemente a través da Sede electrónica do Concello, xunto con copia do DNI e a documentación que acredite o cumprimento dos requisitos específicos establecidos para cada posto no ANEXO das bases e a documentación necesaria para a valoración de méritos, dirixidas á sra. Alcaldesa-Presidenta.

A listaxe de persoas admitidas/excluídas publicarase na sede Electrónica o xoves día 14 de outubro de 2021, dándose un día hábil para presentar alegacións.

A listaxe definitiva publicarase na sede Electrónica o venres día 15 de outubro de 2021.

A proba escrita celebrarase o luns día 18 de outubro de 2021. No caso de cambio de data, informarase mediante anuncio nesta Sede Electrónica.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: