Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

23:16:51 Domingo 3 de julio 2022

Información

DEPARTAMENTO PERSOAL

22/03/2022

Anuncio relación candidatos e convocatoria para participar no procedemento selección peóns PEL 2022

EXP: 2022/E001/000002

ANUNCIO

PEL – RELACIÓN de candidatos REMITIDA POLO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA e convocatoria PARA PARTICIPAR NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO PEÓNS AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL NO MARCO DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE MENOS DE 20.000 HABITANTES ANUALIDADE 2022. (PEL-CONCELLOS-REACTIVA 2022).

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 22 DE MARZO DE 2022.

A Alcaldía ditou en data 22 de marzo de 2022, o decreto que a continuación se transcribe:

“DECRETO DA ALCALDÍA

Asunto: PEL - RELACIÓN DE CANDIDATOS REMITIDA POLO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA E CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO PEÓNS AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL NO MARCO DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE MENOS DE 20.000 HABITANTES ANUALIDADE 2022. (PEL-CONCELLOS-REACTIVA 2022).

EXPEDIENTE: 2022/E001/000002

Mediante decreto da Alcaldía de data 18/03/2022 foron aprobadas as bases e a convocatoria que rexerán a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, de catro peóns polo período estimado de duración do contrato de catro meses, ao abeiro da subvención concedida pola deputación da Coruña no marco do programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes PEL-CONCELLOS REACTIVA 2022, convocatoria que foi publicada no taboleiro de anuncios do Concello de Camariñas en data 18/03/2022.

Remitida polo Servizo Público de Emprego de Galicia (oferta de emprego núm. 12-2022-3174) a relación de candidatos para participar no proceso de selección de referencia para a contratación de catro peóns, de conformidade co disposto nas bases 6ª e 7ª da convocatoria é polo que en virtude das facultades conferidas pola lexislación vixente,

ACORDO:

Primeiro.- Facer pública a seguinte relación de candidatos remitida polo Servizo Público de Emprego de Galicia (oferta de emprego núm. 12-2022-3174) para participar no proceso de selección de catro peóns para a realización de obras e servizos mínimos municipais 2022, ao abeiro da subvención concedida pola deputación da Coruña no marco do programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes PEL-CONCELLOS REACTIVA 2022:

ANTELO BERMÚDEZ, BELINDA

BARBEIRA RODRIGUEZ, LILIANA

BLANCO RODRIGUEZ, JUAN BAUTISTA

BOUZAS CARRIL, MARIA DEL MONTE

CALZAS CAMPAÑA, JACINTO

CANOSA CASTRO, INES

CASTIÑEIRA CANOSA, ROSA

DE LEÓN LEMA, YANIRA

FIGUEIRAS PEREZ, JOSE

FUENTES SIMON, MARIA ÁNGELES

GONZALEZ PEREZ, RAMON

LEMA TAJES, MARTA

LEMA LEMA, MARIA

LOPEZ BERMUDEZ, MANUEL ANGEL

LOPEZ PASANTES, RAMON

LOPEZ BARCIA, MARIA SOLEDAD

LOPEZ BARCIA, MARIA BARCA

LUACES BOUZAS, MANUEL

MARTINEZ CARRIL, ROSA MARIA

MARTÍNEZ ARJOMIL, JOSE ANTONIO

MOSQUERA BOUZAS, JOSE JUAN

MOUZO MENDEZ, MARIA PURIFICAC

MOUZO MOUZO, MODESTO

MOUZO CARRACEDO, JUAN JOSE

PASANTES CARRIL, MARIA CRISTINA

PASANTES CARRIL, JUAN CARLOS

POSE CARRACEDO, JOSE

POUSO CANOSA, JOSE MANUEL

PRADO SOUTO, JOSE MANUEL

REVILLA RAMOS, MARIA ESTRELLA

REY MOUZO, MARIA CARMEN

REY MOUZO, MANUEL

SILVA RODRIGUEZ, JESUS

SOTO AMEAL, SONIA

SUAREZ SANCHEZ, JOSE

SÁNCHEZ MOUZO, SOFÍA EMERITA

TAJES MOUZO, ESTEFANÍA

VIDAL LOPEZ, MARIA CARMEN

VIDAL COTON, MARIA JOSEFA

VILELA PEREIRA, SERGIO

Segundo.- Os candidatos que figuran na relación remitida polo Servizo Público de Emprego de Galicia (oferta de emprego núm. 12-2022-3174), dispoñen do prazo dun (1) día hábil, contado a partir da publicación do presente decreto no taboleiro de anuncios da Sede electrónica do Concello de Camariñas, para que presenten a súa solicitude de participación no proceso de selección. A solicitude de participación presentarase no modelo normalizado que figura como anexo I nas bases da convocatoria, e virá acompañada da documentación establecida na base 7ª da convocatoria.

Terceiro.- Que o Tribunal cualificador, de conformidade co disposto na base 9ª da convocatoria, se reúna para a súa constitución e para a valoración de méritos alegados (fase de concurso) o día 24 de marzo de 2022, ás 9:00 horas, na Casa do Concello de Camariñas.

Cuarto.- Convocar aos candidatos que presentaron solicitude para o próximo día 24 de marzo de 2022, ás 10:00 horas, no Almacén Municipal, sito en lg. Cruceiro, núm. 12 de Xaviña (ao lado do establecemento comercial Euronics), para a realización, de conformidade co disposto na base 9ª da convocatoria, do exercicio da fase de oposición, proba práctica.

Os aspirantes deberán acudir á proba na hora e data do respectivo chamamento, sen posibilidade de aprazamento calquera que fose a causa que lles impedira acudir, salvo os casos de forza maior debidamente xustificados que serán libremente apreciados polo tribunal.

Será obrigatorio o uso de máscaras segundo o recollido na Orde SND/422/2020, do 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de máscara durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

A actuación dos aspirantes no exercicio levarase a cabo por orde alfabética, empezando por aqueles que teñan como inicial do primeiro apelido a letra “T”, conforme ao sorteo que realizou a Consellería de Facenda para o ano 2022, (DOG nº 24, de data 4 de febreiro de 2022).

As cualificacións do exercicio faranse públicas o mesmo día en que se acorden e serán expostas no Taboleiro de anuncios do Concello e na sede electrónica.

Quinto: Facer público o presente decreto mediante a súa inserción taboleiro de anuncios da Sede electrónica do Concello de Camariñas e, a título meramente informativo, na páxina web municipal.

Sexto: Dar traslado do presente decreto aos membros do Tribunal Cualificador.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola alcaldesa Sandra Insua Rial ante min, a secretaria, que asino aos únicos efectos de fe pública”.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura a marxe pola alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: