Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

21:56:20 Domingo 3 de julio 2022

Información

DEPARTAMENTO PERSOAL

02/05/2022

Anuncio bases e convocatoria para publicar no taboleiros de anuncios da sede electrónica do Con

EXP: 2022/E001/000003

ANUNCIO

DATA DE PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOP: 27 DE ABRIL DE 2022

Convócanse probas selectivas, mediante oposición, para a formación de bolsa e contratación de dous/dúas técnicos/as para a oficina de turismo de Camariñas ao abeiro subvención outorgada pola Deputación da Coruña no marco Programa (DP0029) da Deputación Provincial da Coruña: programa de subvencións a concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento de gasto de persoal das oficinas de turismo, ano 2022, cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 22 de abril de 2022 e publicadas no BOP núm. 79 do 29/04/2022.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/04/27/2022_0000002179.pdf

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: