Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

22:45:02 Domingo 3 de julio 2022

Información

DEPARTAMENTO PERSOAL

10/05/2022

Anucio bases e convocatoria no taboleiro anuncios sede electrónica Concello de Camariñas

EXP: 2022/E001/000006

CONCELLO DE CAMARIÑAS

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 10 DE MAIO DE 2022

Convócanse probas selectivas, mediante concurso, para a contratación laboral temporal de CATRO SOCORRISTAS ao abeiro da Orde da Consellería de Emprego e Igualdade do 7 de xaneiro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2022, código de procedemento TR351A (DOG núm. 21, de 01/02/2022), cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 10 de maio de 2022 e publicadas no taboleiros de anuncios do Concello en data 10 maio de 2022.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: