Sede electrónica Concello de Camariñas

01:44:49 Domingo 23 de xaneiro 2022

Información

DEPARTAMENTO PERSOAL

04/11/2021

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE D. FLORINDO LEMA MARTÍNEZ, COMO OPERARIO DO SERVIZO MUNICIPAL DE LI

ANUNCIO

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 4 DE NOVEMBRO DE 2021

BOSL – CONTRATACIÓN DUN OPERARIO DO SERVIZO DE LIMPEZA AO ABEIRO DA BOLSA DE TRABALLO APROBADA POR DECRETO DA ALCALDÍA DE DATA 25/06/2020 PARA A SUBSTITUCIÓN DE M.C.C.L.

Aos efectos do previsto nas Bases da convocatoria para a creación dunha bolsa de traballo que permite cubrir de acordo coas necesidades do servizo, mediante a contratación laboral temporal que en cada caso corresponda, os postos de operario do servizo municipal de limpeza viaria, faise público o Decreto da Alcaldía de data 04/11/2021 relativo a contratación, en réxime de contratación laboral temporal baixo a modalidade contractual de substitución, art. 15 c) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, de D. FLORINDO LEMA MARTÍNEZ como operario de limpeza viaria para a substitución de M.C.C.L. durante o período que dure a baixa médica desta traballadora, sendo, pois, a causa da substitución a baixa médica da citada traballadora .

Camariñas, 4 de novembro de 2021, asinado dixitalmente pola Alcaldesa Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: