Sede electrónica Concello de Camariñas

05:59:32 Sábado 25 de marzo 2023

Información

CONTRATACIÓN

06/03/2023

AUTORIZACIÓN PARA A INSTALACIÓN DE CAFETERÍA NO RECINTO DE CELEBRACIÓN DA XXXII MOSTRA DO ENCAIXE

EXP: 2023/X999/000072

ANUNCIO

AUTORIZACIÓN PARA A INSTALACIÓN DUNHA CAFETERIA NO PAVILLÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS DURANTE A CELEBRACIÓN DA XXXII MOSTRA DE ENCAIXE.

EXPTE.:  2023/X999/000072

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 6 DE MARZO DE 2023.

En cumprimento do Decreto desta Alcaldía de data 3/03/2022, anunciase a licitación, mediante poxa, de autorización para a instalación dunha cafetería dentro do recinto de celebración da XXXII Mostra do Encaixe.

1.- Entidade adxudicataria: Concello de Camariñas.

2.- Obxecto: Autorización para a instalación dunha cafetería dentro do recinto de celebración da XXXII Mostra do Encaixe.

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

        Tramitación: ordinaria.        

        Procedemento: aberto.

        Forma: poxa.

4.- Tipo de licitación: 700,00 € (setecentos euros).

5.- Garantías:

        Provisional: Non.

        Definitiva: Si

6.- Obtención documentación:

        Lugar: Concello de Camariñas, praza de Insuela, núm. 57

        Localidade: Camariñas

        CP: 15123

        Teléfono: 981736000

        Fax:981 736319

        Sede electrónica: https://sede.camarinas.net/opencms/gl/informacion/tablon/

7.- Presentación de ofertas:

  1. Prazo: Cinco días naturais desde a publicación do correspondente anuncio no taboleiro de edictos do Concello. O horario de presentación será de 9:00 a 14:00 horas (de luns a venres).
  2. Documentación a presentar: a sinalada no prego (cláusula 12ª do prego).
  3.   Lugar: Rexistro Xeral do Concello de Camariñas, sito na Casa do Concello, praza de Insuela nº 57 - Camariñas.

8.- Apertura de proposicións (oferta económica): No lugar, día e hora que sinale no taboleiro de anuncios do Concello de Camariñas.

Camariñas, a 6 de marzo de 2023

A alcaldesa, asinado dixitalmente

Sandra Insua Rial

 


Xustificantes de Publicación: