Sede electrónica Concello de Camariñas

06:22:23 Sábado 25 de marzo 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

15/03/2023

LISTA PROVISIONAL E TRIBUNAL PERSOAL LABORAL FIXO 6 PRAZAS DE AUXILIAR SAF

EXP: 2022/E001/000012

ANUNCIO

 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO 6 PRAZAS DE AUXILIAR DOMÉSTICA (AXUDA NO FOGAR), GRUPO V, NO MARCO DO PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DO CONCELLO DE CAMARIÑAS, INCLUÍDO NA OFERTA EXTRAORDINARIA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2022 E TRIBUNAL DE SELECCIÓN

EXPTE.: 2022/E001/0000012

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 15 DE MARZO DE 2023

 

A Alcaldía ditou en data 15 de marzo de 2023, o decreto que a continuación se transcribe:

 

“DECRETO DA ALCALDÍA

Asunto: LP - LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO 6 PRAZAS DE AUXILIAR DOMÉSTICA (AXUDA NO FOGAR), GRUPO V, NO MARCO DO PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DO CONCELLO DE CAMARIÑAS, INCLUÍDO NA OFERTA EXTRAORDINARIA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2022 E TRIBUNAL DE SELECCIÓN

EXPTE.: 2022/E001/0000012

Logo de ver que mediante Decreto de Alcaldía núm. 477/2022 do 23/05/2022 procedeuse a aprobar a Oferta de Emprego Público Extraordinaria de estabilización, do Concello de Camariñas para o exercicio 2022 e que a mesma foi obxecto de publicación no BOP núm.  100 de data 27/05/2022 e no DOGA núm. 103 de data 31/05/2022, establecendo na mesma as seguintes prazas vacantes:

NÚM. DE PRAZAS

DENOMINACIÓN DA PRAZA

GRUPO

XORNADA LABORAL

SISTEMA DE ACCESO

ESTABILIZACIÓN

(D.A.6ª LEI 20/2021)

6

AUXILIAR DOMÉSTICA

V

COMPLETA

CONCURSO

 

Visto  que mediante Decreto de Alcaldía núm. 927/2022, de data 22/11/2022 procedeuse a aprobar as bases que rexen na convocatoria de selección de 6 prazas de Auxiliar Doméstica (Axuda no Fogar), como persoal laboral fixo.

Visto que tanto a convocatoria como as bases de selección foron obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia núm. 226 de 29/11/2022 e igualmente foi obxecto de publicación anuncio extracto da convocatoria no BOE núm. 291 de data 05/12/2022 e no DOG núm. 243 de data 23/12/2022.

Transcorrido o prazo para a presentación de instancias por todas aquelas persoas interesadas en participar no presente proceso de selección e revisadas as mesmas, de conformidade co previsto na quinta e sexta, e tendo en conta a competencia que me atribúe o artigo 21.1.h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, pola presente RESOLVO:

 

Primeiro: Aprobar a seguinte lista provisional de admitidos e excluídos no procedemento de selección de 6 prazas de Auxiliar Doméstica (Axuda no Fogar), como persoal laboral fixo, correspondente á oferta pública de emprego do ano 2022  de estabilización (código RPT 5109).

NÚM.

APELIDOS E NOME

DNI

CELGA

1

PEREZ PILOTO, OLGA MARÍA

***0612**

SI

2

MIRANDA RAMA, JULIA

***3310**

SI

3

SANCHEZ MOUZO, CARMEN MARGARITA

***3846**

SI

4

DOMINGUEZ MARINO, PATRICIA

***2521**

SI

5

MARCOTE PERÉZ, Mª PILAR

***5677**

SI

6

DE LA FUENTE MARCOTE, MERCEDES

***1111**

SI

Excluídos:

--------------

Motivos da exclusión.

1.-Non achega Anexo I das bases.- (modelo de instancia).

2.-Non achega DNI nin carnet de conducir tipo B.

3.-Non achegar xustificante de pagamento das taxas

O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lles recoñeza aos interesados a posesión dos requisitos esixidos no procedemento que se convoca mediante a correspondente resolución. Se nun momento posterior se desprende que non se posúen algún dos requisitos, os interesados decaerán en todos os dereitos.

Segundo: Outorgar un prazo de 10 días hábiles, a partir do día seguinte á publicación da presente resolución no Taboleiro de anuncios do Concello, para que calquera os interesados que o consideren oportuno proceda a subsanar as deficiencias ou presentar as alegacións que estimen oportunas contra a citada lista provisional de admitidos. No caso de que no citado prazo non se presentasen reclamacións contra a lista provisional, entenderase como definitiva

Terceiro: Designar aos membros do tribunal, quedando este integrado do seguinte xeito:

     Presidente/a: Dna. Maria Carmen Peréz Bermúdez, traballadora social do Concello de Camariñas.

     Suplente do Presidente: Dna. Alicia Queiro Pérez, Técnica de Xestión Económica do Concello de Camariñas.

 

Vogais:

    Dna. Alianza Trillo Cabrejo, Educadora Familiar do Concello de Camariñas.

    D. Emilio Jose Gonzalez Ramos, ADL do Concello de Camariñas.

    Dna. María Josefa Jimenez Sanchez, ADL do Concello de Camariñas

Vogais Suplentes:

Dna. María Emilia García Maneiro, interventora habilitada nacional do Concello de Camariñas.

Dna. Mª Dolores Rey Bertola, administrativa do Concello de Camariñas

    Dna. María Lourdes Castro Pena, secretaria habilitada nacional do Concello de Camariñas.

    Secretario/a: Dna. Mª del Carmen Quintana Bugallo, auxiliar administrativa do Concello de Camariñas.

    Secretaria suplente: D. Juan Jose Canosa Canosa, persoal laboral do Concello.

Cuarto: Facer público o presente decreto mediante a súa inserción, no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do Concello de Camariñas.

Quinto: Dar traslado do presente decreto aos membros do Tribunal Cualificador.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola alcaldesa Sandra Insua Rial ante min, a secretaria, que asino aos únicos efectos de fe pública.”

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura a marxe pola alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.

 


Xustificantes de Publicación: