Sede electrónica Concello de Camariñas

22:58:06 Xoves 8 de xuño 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

18/05/2023

RISGA.- SELECCIÓN DE UN PEÓN A TEMPO PARCIAL AO ABEIRO DA ACHEGA PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAS PERCEP

EXP: 2023/E001/000006

CONCELLO DE CAMARIÑAS

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 18 DE MAIO DE 2023

Convócanse probas selectivas, mediante concurso, para a contratación laboral temporal DUN/DUNHA PEÓN/PEOA, ao abeiro da subvención convocada pola Orde da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2023, código de procedemento TR351F (DOG núm. 22, do 01/02/2023), cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 16 de maio de 2023 e publicadas no taboleiros de anuncios do Concello en data 18 maio de 2023.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: