Sede electrónica Concello de Camariñas

05:18:11 Mércores 6 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

23/05/2023

RISGA - RELACIÓN DE CANDIDATOS REMITIDA POLO SPEG PARA PRESENTACIÓN SOLICITUDES

EXP: 2023/E001/000006

anuncio

risga - CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/dUNHA PEóN/peoa AO ABEIRO DA ORDE DO 9 DE XANEIRO DE 2023 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A  ENTIDADES LOCAIS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DA RENDA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA) 2023.

expte.: 2023/E001/000006

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 23 DE MAIO DE 2023.

listaxe de candidatos REMITIDA POLO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA

(Oferta de emprego núm. 12-2023-5521)

Candidatos

MARTÍNEZ CARRIL, ROSA MARÍA

PENSADO PÉREZ, MARÍA LUZ

De conformidade co disposto na Base 4ª da convocatoria para a contratación dun/dunha peón/peoa ao abeiro da subvención convocada pola Orde da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2023, código de procedemento TR351F (DOG núm. 22, do 01/02/2023), expte.: TR351F2023/000019-1, unha vez remitida pola Oficina Pública de Emprego a listaxe de candidatos (Oferta de emprego núm. 12-2023-5521), esta faise pública, dispoñendo as persoas interesadas incluídas na mesma de DOUS días hábiles, a contar desde a publIcación do presente anuncio no taboleiro de anuncios do concello, para presentar a súa solicitude de participación no proceso de selección.

As solicitudes de participación presentaranse, no modelo oficial que figura como anexo I nas bases da convocatoria, dirixidas á sra. Alcaldesa-Presidenta, e virá acompañada da documentación establecida na base 4ª da convocatoria.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: