Sede electrónica Concello de Camariñas

06:20:37 Mércores 6 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

25/05/2023

APROBACIÓN LISTAXE DEFINTIVA ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS/ PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECCIÓN

EXP: 2023/E001/000005

ANUNCIO

ASUNTO: APROBACIÓN DE ListaXE DEFINTIVA de aspirantes admitidos/as e excluídos/as para participar no proceso de selección

ExpTE.: PEL - PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO PEÓNS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2023 (PEL 2023)

ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000005

ExpTE. solicitude da axuda: 2023/A008/000011

 

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 25 DE MAIO DE 2023.

Faise público o Decreto da Alcaldía de data 25 de maio de 2023, decreto que a continuación se transcribe:

“DECRETO DA ALCALDÍA

Asunto: PEL - APROBACIÓN DE LISTAXE DEFINTIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA PARTICIPAR NO PROCESO DE SELECCIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO PEÓNS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2023 (PEL 2023).

EXPEDIENTE: 2023/E001/000005

Considerando que ten finalizado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso de selección de catro peóns ao abeiro da Convocatoria do Programa PEL-Concellos 2023 da Deputación Provincial, cuxas bases e convocatoria foron aprobadas por decreto da Alcaldía de data 08/05/2023 e publicadas no taboleiro de anuncios do Concello de Camariñas en data 08/05/2023.

Considerando que todos os aspirantes que teñen presentado a solicitude cumpren coas condicións establecidas na base 3ª que rexe a convocatoria é polo que en virtude das facultades conferidas pola lexislación vixente e de conformidade co disposto na Base 5ª da convocatoria,

ACORDA:

Primeiro: Aprobar a seguinte lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as para participar no proceso de selección de catro peóns ao abeiro da Convocatoria do Programa PEL-Concellos 2023 da Deputación Provincial:

Admitidos/as definitivamente:

NÚM.

APELIDOS E NOME

DNI

1

CARRIL ROMERO, MARINA

***0477**

2

CANOSA REGODESEBES, KEVIN

***0351**

3

SAR VILLAR, JESÚS MANUEL

***3855**

4

PEREIRO VILLEGAS, HAYDEES JOSEFINA

***3988**

5

PEREIRO VILLEGAS, XIOMARA YALILE

***7651**

6

PENSADO PÉREZ, MARÍA LUZ

***1312**

7

LOJO BARREIRO, RAQUEL

***0823**

8

LISTA LISTA, VERÓNICA

***1097**

9

LÓPEZ BARCIA, MÁRIA SOLEDAD

***6284**

10

BOUZAS CARRIL, Mª DEL MONTE

***1459**

11

TEDÍN PÉREZ, JOSÉ MANUEL

***6425**

12

CASTRO CURES, JOSÉ

***6414**

13

TAJES CANOSA, JOSÉ ANTONIO

***6424**

14

MARTÍNEZ CARRIL, ROSA MARÍA

***3367**

15

CURES CASTRO, PERFECTO

***4543**

16

BOUDRAE, FARIDA

***3445**

17

PASANTES LISTA, Mª SOLEDAD

***6850**

18

GARCÍA SANCHO, FRANCISCO MANUEL

***3294**

19

UGARTE OLIVEIRA, CECILIA ISABEL

***0813**

20

TAJES MOUZO, ESTEFANÍA

***5554**

21

BARBEIRA RODRÍGUEZ, LILIANA

***2316**

22

PÉREZ CARRIL, MOISÉS

***0634**

23

MOUZO CARRACEDO, PURIFICACIÓN

***4970**

24

GERPE LISTA, OSCAR MANUEL

***6856**

25

TRILLO PARGA, MIGUEL ÁNGEL

***9964**

Excluídos/as definitivamente:

-------

O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lles recoñece aos interesados a posesión dos requisitos esixidos no procedemento que se convoca mediante a correspondente resolución. Se nun momento posterior se desprende que non se posúen algún dos requisitos, os interesados decaerán en todos os dereitos.

Segundo: Que o Tribunal cualificador se reúna para a súa constitución e para a valoración de méritos alegados (fase de concurso) o próximo mércores, día 31 de maio de 2023, ás 8:30 horas, na Casa do Concello de Camariñas.

Terceiro: Convocar aos aspirantes admitidos/as para o próximo día 31 de maio de 2023, ás 10:00 horas, no Almacén Municipal, sito en lg. Cruceiro, núm. 12 de Xaviña (ao lado do establecemento comercial Euronics), para a realización do exercicio da fase de oposición, proba práctica, previsto na base 7ª da convocatoria.

Os aspirantes deberán acudir ás probas na hora e data do respectivo chamamento, sen posibilidade de aprazamento calquera que fose a causa que lles impedira acudir, salvo casos de forza maior debidamente xustificados que serán libremente apreciados polo tribunal.

Os aspirantes deben acreditar a súa personalidade coa exhibición do DNI, pasaporte ou carné de conducir.

A actuación dos aspirantes no exercicio da fase de oposición levarase a cabo por orde alfabética, empezando por aqueles que teñan como inicial do primeiro apelido a letra “V”, conforme ao sorteo que realizou a Consellería de Facenda para o ano 2023, (DOG nº 16, de data 26 de xaneiro de 2023).

Cuarto: Facer público o presente decreto mediante a súa inserción no taboleiro de anuncios do Concello e, a efectos meramente informativos, no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do Concello de Camariñas.

Quinto: Dar traslado do presente decreto aos membros do Tribunal Cualificador.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola alcaldesa Sandra Insua Rial ante min, a secretaria, que asino aos únicos efectos de fe pública”.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura a marxe pola alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: