Sede electrónica Concello de Camariñas

23:20:57 Xoves 8 de xuño 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

25/05/2023

APROL- DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO TRIBUNAL NO PROCESO SELECTIVO APROL 2023

EXP: 2023/E001/000004

ANUNCIO

APROL - Designación membros do tribunal cualificador do proceso de selección DUN/DUNHA TÉCNICO/A RESPONSABLE DO SERVIZO DE PLANIFICACION PREVENTIVA E VALORIZACIÓN DO MONTE AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL) ANO 2023.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 25 DE MAIO DE 2023.

Faise publico o Decreto da Alcaldía data 25 de maio de 2023, decreto que a continuación se transcribe:

“DECRETO DA ALCALDÍA

Asunto: APROL - DESIGNACIÓN MEMBROS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO DE SELECCIÓN DUN/DUNHA TÉCNICO/A RESPONSABLE DO SERVIZO DE PLANIFICACION PREVENTIVA E VALORIZACIÓN DO MONTE AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL) ANO 2023.

EXPTE TEDEC: 2023/E001/000004

De conformidade co disposto na Base 6ª da Convocatoria para a contratación laboral temporal dun/dunha técnico/a responsable do servizo de planificación preventiva e valorización do monte” ao abeiro da subvención concedida no marco da Orde da Consellería de Emprego e Igualdade do  9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2023 (DOG núm. 2, do 1/02/2023), cuxas bases e convocatoria foron aprobadas por decreto da Alcaldía de data 16 de maio de 2023 e modificadas por decreto da Alcaldía de data 24/05/2023, publicadas no taboleiro de anuncios do Concello de Camariñas en data 16/05/2023 e 24/05/20023 respectivamente, esta Alcaldía en virtude das facultades conferidas pola lexislación vixente,

ACORDA:

Primeiro.- Designar aos membros do tribunal, quedando este integrado do seguinte xeito:

Presidente: D. Emilio José González Ramos, funcionario do Concello.

Suplente do Presidente: Dª Mª Josefa Jiménez Sánchez, persoal laboral do Concello. 

Vogais:

Dª Margarita Seijas Carballal, persoal laboral do Concello.

Dª Mª Asunción Méndez Vilalta, funcionaria do Concello.

Dª Mª Dolores Lema Mouzo, persoal laboral do Concello.

Vogais Suplentes:

Dª Mª Carmen Pérez Bermúdez, funcionaria do Concello.

Dª Alianza Trillo Cabrejo, persoal laboral do Concello.

Dª Alicia Queiro Pérez, funcionaria do Concello.

Secretario: D. Juan José Canosa Canosa, persoal laboral do Concello.

Secretaria suplente: Mª Mercedes Búa Barrientos, persoal laboral do Concello.

Segundo.- Publicar o presente decreto no taboleiro de anuncios do Concello e, a efectos meramente informativos, no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do Concello de Camariñas.

Terceiro.- Dar traslado do presente decreto aos membros do tribunal.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola alcaldesa Sandra Insua Rial ante min, a secretaria, que asino aos únicos efectos de fe pública”.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura a marxe pola alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: