Sede electrónica Concello de Camariñas

22:56:00 Xoves 8 de xuño 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

26/05/2023

APROL - RELACIÓN DE CANDIDATOS REMITIDA POLO SPEG E APERTURA DO PRAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

EXP: 2023/E001/000004

ANUNCIO

ASUNTO: PUBLICACIÓN DA listaxe de candidatos REMITIDA POLO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA e apertura do prazo de presentación de solicitudes.

ExpTE.: aprol - contratación laboral temporal DUN/DUNHA TÉCNICO/A RESPONSABLE DO SERVIZO DE PLANIFICACION PREVENTIVA E VALORIZACIÓN DO MONTE, ao abeiro da Orde da Consellería de Emprego e Igualdade do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural) 2023.

ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000004

ExpTE. solicitude da axuda: 2023/A008/000010

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 26 DE MAIO DE 2023.

listaxe de candidatos REMITIDA POLO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA

(Oferta de emprego núm. 12-2023-5804)

Candidatos

ANEIROS PARDO, JULIO

ARNAIZ ÁLVAREZ, ALVARO

BUSTELO CAMPOS, ALEJANDRO

CABALEIRO PASTORIZA, JOSÉ ÁNGEL

GARCÍA RODRÍGUEZ, MARCOS

VILLAR MOSQUERA, EVA MARÍA

De conformidade co disposto na Base 4ª da convocatoria para a contratación dun/dunha técnico/a responsable do servizo de planificación preventiva e valorización do monte ao abeiro da subvención concedida no marco da Orde da Consellería de Emprego e Igualdade do  9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural 2023 (DOG núm. 2, do 1/02/2023), expte.: TR351G 2023/000039-1, unha vez remitida pola Oficina Pública de Emprego a listaxe de candidatos (Oferta de emprego núm. 12-2023-5804), esta faise pública, dispoñendo as persoas interesadas incluídas na mesma de DOUS días hábiles, a contar desde a publIcación do presente anuncio no taboleiro de anuncios do concello, para presentar a súa solicitude de participación no proceso de selección.

As solicitudes de participación presentaranse, no modelo oficial que figura como anexo I nas bases da convocatoria, dirixidas á sra. Alcaldesa-Presidenta, e virá acompañada da documentación establecida na base 4ª da convocatoria.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: