Sede electrónica Concello de Camariñas

12:23:14 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

06/06/2023

RISGA - ANUNCIO DE ACEPTACIÓN DE PROPOSTA DE CONTRATACIÓN RISGAS 2023

EXP: 2023/E001/000006

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

ASUNTO: Aceptación da proposta de contratación DUN/DUNHA PEON/PEOA (RISGAs 2023).

ExpTE.: risga - PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN E PROPOSTA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO, DE UN/UNHA PEÓN/PEOA AO ABEIRO DA ORDE DO 9 DE XANEIRO DE 2023 POLA QUE SE  ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DO RISGA 2023.

EXPTE. TEDEC: 2023/E001/000006

EXPTE. SOLICITUDE DA AXUDA: 2023/A008/000011

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 6 DE XUÑO DE 2023.

Faise público o decreto da Alcaldía de data 06/06/2023 de aceptación da proposta de contratación e establecemento da bolsa de emprego no procedemento de selección para a contratación laboral temporal DUN/DUNHA PEÓN/PEOA, ao abeiro da subvención convocada pola Orde da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2023, código de procedemento TR351F (DOG núm. 22, do 01/02/2023), cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 16 de maio de 2023 e publicadas no taboleiros de anuncios do Concello en data 18 maio de 2023.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: