Sede electrónica Concello de Camariñas

10:39:33 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

22/06/2023

SOS -RELACIÓN DE CANDIDATOS REMITIDA POLO SPEG E APERTURA DE PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES

EXP: 2023/E001/000008

ANUNCIO

ASUNTO: listaxe de candidatos REMITIDA POLO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA para o procedemento de selección de catro socorristas.

expte.: SOS - CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL MEDIANTE CONCURSO DE CATRO SOCORRISTAS AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA NO MARCO DA ORDE DA  CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE NO ÁMBITO DE COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS PARA O EXERCICIO 2023 (TR351A).

ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000008

ExpTE. solicitude da axuda: 2023/A008/000024

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 21 DE XUÑO DE 2023.

listaxe de candidatos REMITIDA POLO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA

(Oferta de emprego núm. 12-2023-6978)

Candidatos

BLANCO REY, BRAIS

CASTRO SÁNCHEZ, XIÁN

LUACES CASTRO, DANIEL

TEDÍN GONZÁLEZ, JOSÉ LUÍS

De conformidade co disposto na Base 4ª da convocatoria para a contratación de catro socorristas ao abeiro da subvención concedida no marco da Orde da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade do 13 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, procedese á convocatoria para o exercicio do ano 2023, código de procedemento TR351A (DOG núm. 56, do 21/03/2023), expte.: TR351A 2023/000044-1, unha vez remitida polo Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) a listaxe de candidatos (Oferta de emprego núm. 12-2023-6978), esta faise pública, dispoñendo as persoas interesadas incluídas na mesma de tres días hábiles, a contar desde a publIcación do presente anuncio no taboleiro de anuncios do concello, para presentar a súa solicitude de participación no proceso de selección.

As solicitudes de participación presentaranse, no modelo oficial que figura como anexo I nas bases da convocatoria, dirixidas á sra. Alcaldesa-Presidenta, e virá acompañada da documentación establecida na base 4ª da convocatoria.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: