Sede electrónica Concello de Camariñas

12:09:59 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

14/07/2023

OFOB - ANUNCIO RESULTADO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN OFICIAL DE OBRAS

EXP: 2023/E001/000002

ANUNCIO

RESULTADO DO 1º EXERCICIO (FASE DE OPOSICIÓN): EXAME TIPO TEST DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 14 DE XULLO DE 2023.

O TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO.

EXPTE.: 2023/E001/0000002

Unha vez efectuada a cualificación do 1º exercicio: exame tipo test, o tribunal acorda establecer o seguinte:

ASPIRANTES PRESENTADOS/NON PRESENTADOS

NÚM.

APELIDOS E NOME

PRESENTADO/NON PRESENTADO

1

LEMA MARTÍNEZ, FLORINDO

NON PRESENTADO

2

CASTRO CURES, JOSÉ

PRESENTADO

3

BERMÚDEZ TAJES, EVARISTO

PRESENTADO

4

TAJES CANOSA, JOSÉ ANTONIO

PRESENTADO

5

AMEIJENDA SUÁREZ, VALERIANO

PRESENTADO

O tribunal acorda outorgar as seguintes puntuacións:

RESULTADO DO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN (EXAME TIPO TEST)

NÚM.

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

BERMÚDEZ TAJES, EVARISTO

8,25

2

AMEIJENDA SUÁREZ, VALERIANO

7,90

3

TAJES CANOSA, JOSE ANTONIO

6,15

4

CASTRO CURES, JOSÉ

5,80

A vista da puntuación obtida polos aspirantes o tribunal por unanimidade dos seus membros acorda que os aspirantes aprobados que pasan a seguinte proba son:

ASPIRANTES APROBADOS

NÚM.

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

BERMÚDEZ TAJES, EVARISTO

8,25

2

AMEIJENDA SUÁREZ, VALERIANO

7,90

3

TAJES CANOSA, JOSE ANTONIO

6,15

4

CASTRO CURES, JOSÉ

5,80

CONVOCATORIA DE ASPIRANTES APROBADOS PARA REALIZACIÓN 2ª PROBA DA OPOSCIÓN (PROBA PRÁCTICA).

O tribunal acorda convocar aos aspirantes aprobados para o próximo día 21 de xullo de 2023, as 10:00 horas, para a realización da segunda proba da oposición (proba práctica).

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo secretario do Tribunal D. Juan José Canosa Canosa.


Xustificantes de Publicación: