Sede electrónica Concello de Camariñas

11:50:51 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

14/07/2023

CAP- ANUNCIO DO RESULTADO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN CAPATAZ

EXP: 2023/E001/000001

ANUNCIO

RESULTADO DO 1º EXERCICIO (FASE DE OPOSICIÓN): EXAME TIPO TEST DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE CAPATAZ PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 14 DE XULLO DE 2023.

O TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE CAPATAZ PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO.

EXPTE.: 2023/E001/0000001

Unha vez efectuada a cualificación do 1º exercicio: exame tipo test, o tribunal acorda establecer o seguinte:

ASPIRANTES PRESENTADOS/NON PRESENTADOS

NÚM.

APELIDOS E NOME

PRESENTADO/NON PRESENTADO

1

AMEIJEIRAS OREIRO, JOSÉ MANUEL

PRESENTADO

2

CASTRO CURES, JOSÉ

PRESENTADO

3

BERMÚDEZ TAJES, EVARISTO

PRESENTADO

O tribunal acorda outorgar as seguintes puntuacións:

RESULTADO DO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN (EXAME TIPO TEST)

NÚM.

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

AMEIJEIRAS OREIRO, JOSÉ MANUEL

9,65

2

CASTRO CURES, JOSÉ

4,40

3

BERMÚDEZ TAJES, EVARISTO

6,15

A vista da puntuación obtida polos aspirantes o tribunal por unanimidade dos seus membros acorda que os aspirantes aprobados que pasan a seguinte proba son:

ASPIRANTES APROBADOS

NÚM.

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

AMEIJEIRAS OREIRO, JOSE MANUEL

9,65

2

BERMÚDEZ TAJES, EVARISTO

6,15

CONVOCATORIA DE ASPIRANTES APROBADOS PARA REALIZACIÓN 2ª PROBA DA OPOSCIÓN (PROBA PRÁCTICA).

O tribunal acorda convocar aos aspirantes aprobados para o próximo día 21 de xullo de 2023, as 12:00 horas, para a realización da segunda proba da oposición (proba práctica).

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo secretario do Tribunal D. Juan José Canosa Canosa.


Xustificantes de Publicación: