Sede electrónica Concello de Camariñas

10:31:41 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

18/07/2023

ACEPTACIÓN DA PROPOSTA DE CONTRATACIÓN DE ONCE PEÓNS DE LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE CAMARIÑAS

EXP: 2023/E001/000007

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

ASUNTO: LP - Aceptación da proposta de contratación DE ONCE PEÓNS DE LIMPEZA DE PRAIAS marítimas DO CONCELLO DE CAMARIÑAS durante o exercicio de 2023.

ExpTE.: LP - CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE PEÓNS PARA TRABALLOS DE LIMPEZA DE PRAIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023 (mA100).

Nº ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000007

Nº ExpTE. solicitude da axuda: 2023/A008/000027

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 18 DE XULLO DE 2023.

Faise público o decreto da Alcaldía de data 18/07/2023 mediante o cal se acepta a proposta realizada polo tribunal cualificador de contratación de once peóns para limpeza de praias, se require aos aspirantes propostos para presentar a documentación a que fai referencia a base oitava da convocatoria e se acepta e queda establecida a relación de reservas no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de once peóns de limpeza de praias ao abeiro subvención outorgada pola Deputación da Coruña no marco do programa da Deputación Provincial da Coruña de limpeza de praias marítimas dirixido aos concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2023, cuxas bases e convocatoria foron aprobadas por decreto da Alcaldía de data 19/06/2023 e publicadas no BOP núm. 118 de data 22/06/2023.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa en funcións Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: