Sede electrónica Concello de Camariñas

10:55:57 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

07/08/2023

PUBLICACIÓN DE ACTAS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PROCESO SELECTIVO PARA PRAZA DE OFICIAL

EXP: 2023/E001/000002

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

ASUNTO: PUBLICACIÓN DE ACTAS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO.

ExpTE.: OFOB- PERSOAL LABORAL FIXO OFICIAL DE OBRAS, CONCURSO-OPOSICIÓN, OPE ORDINARIA 2022.

Nº ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000002

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 7 DE AGOSTO DE 2023.

Fanse públicas as actas do Tribunal cualificador do proceso selectivo dunha praza de Oficial de Obras, como persoal laboral fixo, correspondente á oferta pública de emprego do ano 2022 Ordinaria, de datas 12/07/2023, 21/07/2023 e 02/08/2023.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa en funcións Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: