Sede electrónica Concello de Camariñas

12:05:58 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

08/08/2023

CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN FASE DE CONCURSO NO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DE CAPATAZ

EXP: 2023/E001/000001

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

ASUNTO: CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN DA FASE DE CONCURSO: BAREMO DE MERITOS ALEGADOS POLOS ASPIRANTES NO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE CAPATAZ PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO.

ExpTE.: CAP - PERSOAL LABORAL FIXO CAPATAZ DE OBRAS. CONCURSO-OPOSICIÓN OPE ORDINARIA 2022.

Nº ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000001

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 8 DE AGOSTO DE 2023.

Rematada a fase de oposición o tribunal queda convocado para o próximo día 11 de agosto de 2023, as 10:30 horas, para a realización da fase de concurso mediante o baremo dos méritos alegados polos aspirantes aprobados que continúan no procedemento.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo secretario do Tribunal D. Juan José Canosa Canosa.


Xustificantes de Publicación: