Sede electrónica Concello de Camariñas

12:04:35 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

08/08/2023

CONVOCATORIA DE ASPIRANTES PARA REALIZACIÓN DA TERCEIRA PROBA DA OPOSCIÓN E FASE DA CONCURSO

EXP: 2023/E001/000002

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

ASUNTO: CONVOCATORIA DE ASPIRANTES APROBADOS PARA REALIZACIÓN DA TERCEIRA PROBA DA OPOSCIÓN (PROBA PRÁCTICA - COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA) E BAREMO DE MERITOS ALEGADOS POLOS ASPIRANTES (FASE DE CONCURSO) NO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO.

ExpTE.: OFOB - PERSOAL LABORAL FIXO OFICIAL DE OBRAS, CONCURSO-OPOSICIÓN, OPE ORDINARIA 2022.

Nº ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000002

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 8 DE AGOSTO DE 2023.

Rematada a segunda proba da fase de oposición o tribunal acorda convocar aos aspirantes aprobados para o próximo día 11 de agosto de 2023, as 9:00 horas, para a realización da terceira proba da fase de oposición (proba práctica acreditativa de coñecemento da lingua galega). Quedan eximidos da realización deste exercicio aqueles aspirantes que acreditaron posuír, antes da finalización do prazo de presentación de instancias, o CELGA 1 ou equivalente.

Seguidamente o tribunal procederá, unha vez rematadas as probas da oposición e de conformidade coas bases da convocatoria, a realización da fase de concurso mediante o baremo dos méritos alegados polos aspirantes aprobados que continúan no procedemento.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo secretario do Tribunal D. Juan José Canosa Canosa.


Xustificantes de Publicación: