Sede electrónica Concello de Camariñas

10:51:34 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

11/08/2023

Resultado da terceira proba da fase de oposición oficial obras: coñecemento lingua galega

EXP: 2023/E001/000002

ANUNCIO

RESULTADO DA TERCEIRA PROBA DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA - COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA, PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 11 DE AGOSTO DE 2023.

O TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO.

EXPTE.: 2023/E001/0000002

Unha vez efectuada a cualificación da terceira proba da fase de oposición: proba práctica – acreditación de coñecemento da lingua galega, o tribunal acorda establecer o seguinte:

ASPIRANTES PRESENTADOS/NON PRESENTADOS

APELIDOS E NOME

PRESENTADO/NON PRESENTADO

TAJES CANOSA, JOSÉ ANTONIO

PRESENTADO

O tribunal acorda cualificar o exercicio da terceira proba do aspirante como:

RESULTADO DA TERCEIRA PROBA DA FASE DE OPOSICIÓN (COÑECEMENTO DA LUNGUA GALEGA)

NÚM.

APELIDOS E NOME

APTO/NON APTO

1

TAJES CANOSA, JOSE ANTONIO

APTO

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo secretario do Tribunal D. Juan José Canosa Canosa.


Xustificantes de Publicación: