Sede electrónica Concello de Camariñas

10:22:40 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

18/08/2023

RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO

EXP: 2023/E001/000002

ANUNCIO

RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO dunha praza de oficial de obras PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2022.

EXPTE.: 2023/E001/0000002

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 18 DE AGOSTO DE 2023.

RESULTADO FINAL DO PROCEDEMENTO

O tribunal cualificador das probas de selección para oficial de obras, Grupo V, mediante concurso-oposición Concello de Camariñas, unha vez efectuada a cualificación da fase de concurso e fase de oposición, fai público o resultado final do procedemento:

RESULTADO DA FASE DE OPOSICIÓN. ASPIRANTES APROBADOS

APELIDOS E NOME

TEST

PROB. PRÁCTICA

LINGUA GALEGA

TOTAL

AMEIJENDA SUÁREZ, VALERIANO

7,90

10,60

APTO

18,50

CASTRO CURES, JOSE

5,80

12,00

APTO

17,80

TAJES CANOSA, JOSE ANTONIO

6,15

7,50

APTO

13,65

RESULTADO DA FASE DE CONCURSO

APELIDOS E NOME

A.1

A.2

B.1

B.2

B.3

TOTAL

AMEIJENDA SUÁREZ, VALERIANO

0,91

0,00

1,10

0.00

0,00

2,01

CASTRO CURES, JOSÉ

0,00

4,07

2,80

0,00

0,00

6,87

TAJES CANOSA, JOSE ANTONIO

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

1,00

RESULTADO FINAL DA FASE OPOSICIÓN E CONCURSO

APELIDOS E NOME

 TEST

PROB. PRÁCTICA

LINGUA GALEGA

CONCURSO

TOTAL

AMEIJENDA SUÁREZ, VALERIANO

7,90

10,60

APTO

2,01

20,51

CASTRO CURES, JOSE

5,80

12,00

APTO

6,87

24,67

TAJES CANOSA, JOSE ANTONIO

6,15

7,50

APTO

1,00

14,65

Polo que o tribunal, de conformidade co disposto na Base 6ª e 7ª da convocatoria, por unanimidade dos seus membros acorda:

Primeiro: Propoñer á Alcaldía que se proceda á formalización/aprobación da seguinte listaxe de prelación de aspirantes para a praza de oficial de obras, persoal laboral fixo, grupo V, ordenada segundo as cualificacións finais do proceso selectivo, de maior a menor, obtida polos aspirantes aprobados que a continuación se indica:

ORDE

APELIDOS E NOME

TOTAL

CASTRO CURES, JOSÉ

24,67

AMEIJENDA SUÁREZ, VALERIANO

20,51

TAJES CANOSA, JOSÉ ANTONIO

14,65

Segundo: Propoñer á Alcaldía a contratación a favor do aspirante que acadou a primeira posición na listaxe ordenada por puntuacións totais/finais (aprobados):

APELIDOS E NOME

TOTAL

CASTRO CURES, JOSÉ

24,67

Terceiro: Dar traslado da correspondente acta á Alcaldía aos efectos do previsto na base sétima da convocatoria que regula o proceso selectivo.

Cuarto: Facer público o resultado final do concurso-oposición mediante a súa inserción no taboleiro de anuncios do Concello e, a efectos meramente informativos, no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do Concello de Camariñas.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo secretario do Tribunal D. Juan José Canosa Canosa.                                                                                   


Xustificantes de Publicación: