Sede electrónica Concello de Camariñas

11:56:13 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

18/08/2023

RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DE CAPATAZ PERSOAL LABORAL FIXO

EXP: 2023/E001/000001

ANUNCIO

RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO dunha praza de CAPATAZ PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2022.

EXPTE.: 2023/E001/0000001

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 18 DE AGOSTO DE 2023.

RESULTADO FINAL DO PROCEDEMENTO

O tribunal cualificador das probas de selección para capataz, Grupo V, mediante concurso-oposición Concello de Camariñas, unha vez efectuada a cualificación da fase de concurso e fase de oposición, fai público o resultado final do procedemento:

RESULTADO DA FASE DE OPOSICIÓN. ASPIRANTES APROBADOS

APELIDOS E NOME

TEST

PROB. PRÁCTICA

LINGUA GALEGA

TOTAL

AMEIJEIRAS OREIRO, JOSE MANUEL

9,65

13,00

APTO

22,65

RESULTADO DA FASE DE CONCURSO

APELIDOS E NOME

A.1

A.2

B.1

B.2

B.3

TOTAL

AMEIJEIRAS OREIRO, JOSÉ MANUEL

0,00

8,03

1,20

0,00

1,50

10,73

RESULTADO FINAL DA FASE OPOSICIÓN E CONCURSO

NOME

TEST

PROB. PRÁCTICA

LINGUA GALEGA

CONCURSO

TOTAL

AMEIJEIRAS OREIRO, JOSÉ MANUEL

9,65

13,00

APTO

10,73

33,38

Polo que o tribunal, de conformidade co disposto na Base 6ª e 7ª da convocatoria, por unanimidade dos seus membros acorda:

Primeiro: Propoñer á Alcaldía que se proceda á formalización/aprobación da seguinte listaxe de prelación de aspirantes para a praza de capataz, persoal laboral fixo, grupo V, ordenada segundo as cualificacións finais do proceso selectivo, de maior a menor, obtida polos aspirantes aprobados que a continuación se indica:

ORDE

APELIDOS E NOME

TOTAL

AMEIJEIRAS OREIRO, JOSÉ MANUEL

33,38

Segundo: Propoñer á Alcaldía a contratación a favor do aspirante que acadou a primeira posición na listaxe ordenada por puntuacións totais/finais (aprobados):

 

APELIDOS E NOME

TOTAL

1

AMEIJEIRAS OREIRO, JOSÉ MANUEL

33,38

Terceiro: Dar traslado da correspondente acta á Alcaldía aos efectos do previsto na base sétima da convocatoria que regula o proceso selectivo.

Cuarto: Facer público o resultado final do concurso-oposición mediante a súa inserción no taboleiro de anuncios do Concello e, a efectos meramente informativos, no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do Concello de Camariñas.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo secretario do Tribunal D. Juan José Canosa Canosa.                                                                                                        


Xustificantes de Publicación: