Sede electrónica Concello de Camariñas

12:20:47 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

18/08/2023

PUBLICACIÓN DE ACTAS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PROCESO SELECTIVO PARA PRAZA DE CAPATAZ

EXP: 2023/E001/000001

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

ASUNTO: PUBLICACIÓN DE ACTAS DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE CAPATAZ PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO.

ExpTE.: OFOB- PERSOAL LABORAL FIXO capataz, CONCURSO-OPOSICIÓN, OPE ORDINARIA 2022.

Nº ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000001

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 7 DE AGOSTO DE 2023.

Faixe pública a acta do Tribunal cualificador do proceso selectivo dunha praza de Oficial de Obras, como persoal laboral fixo, correspondente á oferta pública de emprego do ano 2022 Ordinaria, de data 11/08/2023.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa en funcións Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: