Sede electrónica Concello de Camariñas

15:12:10 Xoves 28 de setembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

28/08/2023

PUBLICACIÓN DE ACTA TRIBUNAL CUALIFICADOR PROCESO SELECTIVO PARA PRAZA DE OFICIAL DE DATA 22/08/203

EXP: 2023/E001/000002

SELECCIÓN DE PERSOAL

ASUNTO: PUBLICACIÓN DE ACTAS DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO.

ExpTE.: OFOB- PERSOAL LABORAL FIXO OFICIAL DE OBRAS, CONCURSO-OPOSICIÓN, OPE ORDINARIA 2022.

Nº ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000002

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 28 DE AGOSTO DE 2023.

Faise pública a acta do Tribunal cualificador do proceso selectivo dunha praza de Oficial de Obras, como persoal laboral fixo, correspondente á oferta pública de emprego do ano 2022 Ordinaria, de data 22/08/2023.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Alcalde en funcións D. Sergio Caamaño Fernández.


Xustificantes de Publicación: