Sede electrónica Concello de Camariñas

16:04:23 Xoves 28 de setembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

28/08/2023

PUBLICACIÓN DE ACTAS TRIBUNAL CUALIFICADOR PROCESO SELECTIVO PARA PRAZA DE CAPATAZ DE DATA 22/08/202

EXP: 2023/E001/000001

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL

ASUNTO: PUBLICACIÓN DE ACTAS DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE CAPATAZ PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO.

ExpTE.: CAP - PERSOAL LABORAL FIXO capataz, CONCURSO-OPOSICIÓN, OPE ORDINARIA 2022.

Nº ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000001

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 28 DE AGOSTO DE 2023.

Faixe pública a acta do Tribunal cualificador do proceso selectivo dunha praza de capataz como persoal laboral fixo, correspondente á oferta pública de emprego do ano 2022 Ordinaria, de data 22/08/2023.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Alcalde en funcións D. Sergio Caamaño Fernández.


Xustificantes de Publicación: