Sede electrónica Concello de Camariñas

16:09:31 Xoves 28 de setembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

01/09/2023

Convocatoria para selección dun/dunha titor/a para proxecto "Xuventude con Talento"

EXP: 2023/E001/000009

ANUNCIO

DATA DE PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOP: 1 DE SETEMBRO DE 2023

Convócanse probas selectivas, mediante concurso-oposición libre, para a SELECCIÓN DUN/DUNHA TITOR/A DO PROXECTO “XUVENTUDE CON TALENTO 2023” E FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO PARA O POSTO, cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 29 de agosto de 2023 e publicadas no BOP núm. 167 do 01/09/2023.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/09/01/2023_0000007071.pdf

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Alcalde en funcións D. Sergio Caamaño Fernández.


Xustificantes de Publicación: