Sede electrónica Concello de Camariñas

11:54:50 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

19/10/2023

BOSM - DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA FORMACIÓN BOSM

EXP: 2023/E001/000011

ANUNCIO

BOSM - Designación de membros do tribunal cualificador do proceso SELECTIVO PARA FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES, GRUPO V PARA SUBSTITUCIÓN (ARTIGO 15.1.C DO TRLET).

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 19 DE OUTUBRO DE 2023.

Faise público o Decreto da Alcaldía  de data 19 de outubro de 2023, decreto que a continuación se transcribe:

 “DECRETO DA ALCALDÍA

ASUNTO: BOSM - Designación de membros do tribunal cualificador do proceso SELECTIVO PARA FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES, GRUPO V PARA SUBSTITUCIÓN (ARTIGO 15.1.C DO TRLET).

ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000011

De conformidade co disposto na Base 6ª da Convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego de persoal laboral temporal, mediante oposición, de operario servizos múltiples, grupo v para substitución (artigo 15.1.c do TRLET), cuxas bases e convocatoria foron aprobadas por decreto da Alcaldía núm. 822/2023 de data 02/10/2023 e publicadas no BOP núm. 191 de 05/10/2023, esta Alcaldía en virtude das facultades conferidas pola lexislación vixente,

ACORDA:

Primeiro.- Designar aos membros do tribunal, quedando este integrado do seguinte xeito:

Presidente: D. José Ameijeiras Oreiro, persoal laboral do Concello de Camariñas.

Suplente de Presidente: D. Emilio José González Ramos, funcionario do Concello de Camariñas.

Vogais:

    D. Manuel Castiñeira Santos, persoal laboral do Concello de Camariñas.

    D. Francisco José Puga Bestilleiro, persoal laboral do Concello de Camariñas.

    D. Manuel Silva Canosa, persoal laboral do Concello de Camariñas.

Vogais Suplentes:

    D. José Mª Villar Trillo, persoal laboral do Concello de Camariñas.

    D. José Castro Cures, persoal laboral do Concello de Camariñas.

Dª Marta Castro Suárez, persoal laboral do Concello de Camariñas.

Secretario: D. Juan José Canosa Canosa, persoal laboral do Concello de Camariñas.

Secretaria suplente: Dª Mª Mercedes Búa Barrientos, persoal laboral do Concello de Camariñas.

Segundo.- Publicar o presente decreto no taboleiro de anuncios do Concello e, a efectos meramente informativos, no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do Concello de Camariñas.

Terceiro.- Dar traslado do presente decreto aos membros do tribunal”.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa en funcións Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: