Sede electrónica Concello de Camariñas

11:52:33 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

31/10/2023

RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO CONDUCTOR CAMIÓN LIXO

EXP: 2023/E001/000010

ANUNCIO

RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE CONDUCTOR CAMIÓN DO LIXO, GRUPO V PARA SUBSTITUCIÓN (ARTIGO 15.1.C DO TRLET).

EXPTE.: 2023/E001/0000010

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 31 DE OUTUBRO DE 2023.

RESULTADO FINAL DO PROCEDEMENTO

O tribunal cualificador das probas de selección para a creación da Bolsa de emprego de persoal laboral de condutor de camión do lixo, grupo V para substitución, unha vez efectuada a cualificación da oposición, fai público o resultado final do procedemento:

RESULTADO DO 1º EXERCICIO DA OPOSICIÓN (EXAME TIPO TEST)

NÚM.

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

CASTIÑEIRA VAZQUEZ, MARIO

12,20

2

PASANTES AMEIJENDA, JUAN C.

12,00

RESULTADO DO 2º EXERCICIO DA OPOSICIÓN (PROBA PRÁCTICA)

NÚM.

APELIDOS E NOME

 ARRANCADA

CONDUC.

MARCHA ATRÁS

MANEXO E RECOLLIDA CONTEDORES

POSTA A PUNTO DO CAMIÓN

1

CASTIÑEIRA VAZQUEZ, MARIO

2,00

2,00

1,50

1,10

1,10

2

PASANTES AMEIJENDA, JUAN C.

1,50

1,50

1,00

1,00

1,00

PUNTUACIÓN TOTAL DA PROBA PRÁCTICA DA FASE DE OPOSICIÓN

 

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

CASTIÑEIRA VAZQUEZ, MARIO

8,70

2

PASANTES AMEIJENDA, JUAN C.

6,00

RESULTADO DO 3º EXERCICIO DA OPOSICIÓN (COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA)

NÚM.

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

PASANTES AMEIJENDA, JUAN C.

APTO

RESULTADO FINAL DA OPOSICIÓN

 

APELIDOS E NOME

EXAME TIPO TEST

PROBA PRÁCTICA

GALEGO

TOTAL

1

CASTIÑEIRA VAZQUEZ, MARIO

12,20

8,70

APTO

20,90

2

PASANTES AMEIJENDA, JUAN C.

12,00

6,00

APTO

18,00

PUNTUACIÓNS TOTAIS/FINAIS DA OPOSICIÓN

 

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN TOTAL

1

CASTIÑEIRA VAZQUEZ, MARIO

20,90

2

PASANTES AMEIJENDA, JUAN C.

18,00

Polo que o tribunal, de conformidade co disposto na Base oitava da convocatoria, acorda:

Primeiro.- Propoñer á Alcaldía que se proceda á formalización/aprobación da seguinte listaxe de prelación de aspirantes para a creación da Bolsa de emprego de persoal laboral de condutor de camión do lixo, grupo V para substitución, ordenada segundo as cualificacións finais do proceso selectivo, de maior a menor, obtida polos aspirantes aprobados que a continuación se indica:

ORDE DE CHAMAMENTO

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN TOTAL

CASTIÑEIRA VAZQUEZ, MARIO

20,90

PASANTES AMEIJENDA, JUAN C.

18,00

Segundo.- Dar traslado da correspondente acta á Alcaldía aos efectos do previsto na base oitava da convocatoria que regula o proceso selectivo.

Terceiro.- Facer público o resultado final da oposición mediante a súa inserción no taboleiro de anuncios do Concello e a efectos meramente informativos na sede electrónica do Concello de Camariñas.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo secretario do Tribunal D. Juan José Canosa Canosa.                                                                                                        


Xustificantes de Publicación: