Sede electrónica Concello de Camariñas

12:09:19 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

31/10/2023

PUBLICACIÓN DE ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PROCESO SELECTIVO BOLSA CONDUCTOR CAMIÓN LIXO

EXP: 2023/E001/000010

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL

ASUNTO: PUBLICACIÓN DE ACTAS DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE CONDUCTOR CAMIÓN DO LIXO, GRUPO V PARA SUBSTITUCIÓN (ARTIGO 15.1.C DO TRLET).

ExpTE.: BCCL - PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE CONDUCTOR CAMIÓN DO LIXO, GRUPO V PARA SUBSTITUCIÓN (ARTIGO 15.1.C DO TRLET).

Nº ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000010

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 31 DE OUTUBRO DE 2023.

Faixe pública a acta do Tribunal cualificador do proceso selectivo para a creación da Bolsa de emprego de persoal laboral de condutor de camión do lixo, grupo V para substitución, de data 30/10/2023.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa D. Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: