Sede electrónica Concello de Camariñas

04:06:20 Martes 27 de febreiro 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

17/01/2024

RESULTADO FINAL PROCESO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA POSTO COORD. SERVIZOS SOCIAIS

EXP: 2023/E001/000012

ANUNCIO

RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A DO GRUPO A, SUBGRUPO A2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,  SUBESCALA TÉCNICA: COORDINADOR/A SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE CAMARIÑAS.

EXPTE.: 2023/E001/0000012

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 17 DE XANEIRO DE 2024.

RESULTADO FINAL DO PROCEDEMENTO

O tribunal cualificador das probas de selección para a creación dunha bolsa de emprego para o nomeamento de funcionario/a interino/a do grupo A, subgrupo A2, escala de administración especial, subescala técnica: coordinador/a servizos sociais no Departamento de “Servizos Sociais Municipais, unha vez efectuada a cualificación da concurso-oposición, fai público o resultado final do procedemento:

ASPIRANTES PRESENTADOS/NON PRESENTADOS

NÚM.

APELIDOS E NOME

DNI

PRESENTADO/NON PRESENTADA

1

FERNÁNDEZ ARIAS, PAULA

***4217**

PRESENTADA

2

SANTOS DÍAZ, CRISTINA

***7517**

PRESENTADA

3

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, PERFECTA

***8235**

PRESENTADA

4

VILELA BÚA, Mª DOLORES

***5248**

NON PRESENTADA

RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO: EXAME TIPO TEST

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN  EXERCICIO

APTO/NON APTO

FERNÁNDEZ ARIAS, PAULA

36,85

APTA

SANTOS DÍAZ, CRISTINA

32,75

APTA

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, PERFECTA

20,65

APTA

ASPIRANTES APROBADAS

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

FERNÁNDEZ ARIAS, PAULA

36,85

SANTOS DÍAZ, CRISTINA

32,75

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, PERFECTA

20,65

RESULTADO FINAL DA FASE DE OPOSICIÓN

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN TOTAL FASE OPOSICIÓN

FERNÁNDEZ ARIAS, PAULA

36,85

SANTOS DÍAZ, CRISTINA

32,75

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, PERFECTA

20,65

RESULTADO FINAL DA FASE DE CONCURSO

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN CURSOS FORMACIÓN

PUNTUACIÓN EXPERIENCIA LABORAL

PUNTUACIÓN TOTAL CONCURSO

SANTOS DÍAZ, CRISTINA

4,10

7,59

11,69

FERNÁNDEZ ARIAS, PAULA

0,20

2,65

2,85

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, PERFECTA

1,40

5,80

7,20

RESULTADO FINAL CONCURSO-OPOSICIÓN

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN TOTAL FASE OPOSICIÓN

PUNTUACIÓN TOTAL FASE CONCURSO

PUNTUACIÓN TOTAL

SANTOS DÍAZ, CRISTINA

32,75

11,69

44,44

FERNÁNDEZ ARIAS, PAULA

36,85

2,85

39,70

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, PERFECTA

20,65

7,20

27,85

Polo que o Tribunal por unanimidade dos seus membros presentes acorda:

Primeiro: Propoñer a Alcaldía que se proceda á formalización/aprobación da seguinte listaxe de aprobadas para a creación dunha bolsa de emprego para o nomeamento de funcionario/a interino/a do grupo A, subgrupo A2, escala de administración especial,  subescala técnica: coordinador/a servizos sociais no Departamento de “Servizos Sociais Municipais”, de maior a menor, obtida polas aspirantes aprobadas que a continuación se indica:

ORDE DE CHAMAMENTO

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

SANTOS DÍAZ, CRISTINA

44,44

FERNÁNDEZ ARIAS, PAULA

39,70

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, PERFECTA

27,85

Segundo: Dar traslado da presente acta á Alcaldía aos efectos do previsto na Base décimo primeira da convocatoria que regula o proceso selectivo.

Terceiro: Facer público o resultado do concurso-oposición mediante a súa inserción no taboleiro de anuncios do Concello e a efectos informativos na sede electrónica do Concello de Camariñas.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo secretario do Tribunal D. Francisco José Puga Bestilleiro.


Xustificantes de Publicación: