Sede electrónica Concello de Camariñas

03:54:21 Martes 27 de febreiro 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

17/01/2024

PUBLICACIÓN ACTA TRIBUNAL CUALIFICADOR PROCESO SELECTIVO PRAZA SERVIZOS SOCIAIS DE DATA 15/01/2024

EXP: 2023/E001/000012

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL

ASUNTO: PUBLICACIÓN DE ACTAS DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A DO GRUPO A, SUBGRUPO A2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA: COORDINADOR/A SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE CAMARIÑAS.

ExpTE.: BCCL - PROCESO SELECTIVO PARA PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A DO GRUPO A, SUBGRUPO A2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA: COORDINADOR/A SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE CAMARIÑAS.

Nº ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000012

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 17 DE XANEIRO DE 2024.

Faise pública a acta do Tribunal cualificador do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego para o nomeamento de funcionario/a interino/a do grupo A, subgrupo A2, escala de administración especial, subescala técnica: coordinador/a servizos sociais no Departamento de “Servizos Sociais Municipais”, de data 15/01/2024.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa D. Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: