Sede electrónica Concello de Camariñas

18:55:50 Sábado 20 de abril 2024

Información

TESOURERIA

03/04/2024

Aprobación definElaboración y aprobación de ordenanzas fiscales: ESTABLECIMIENTO IIVTNUe delegación.

EXP: 2023/G015/000001

Anuncio publicado na data 03-04-2024 no BOP nº 65
Aprobación definitiva do establecemento do IIVTNU e da Ordenanza fiscal reguladora do dito tributo.
 O Pleno do Concello, na sesión  celebrada o 29 de xaneiro de 2024, aprobou provisionalmente o establecemento do IIVTNU e a ordenanza fiscal reguladora do dito tributo.
Durante o período de exposición ao público non se formularon reclamacións, elevándose a definitivo o acordo provisional adoptado, así de conformidade co establecido no artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o dito tributo queda establecido entrando en vigor a ordenanza fiscal reguladora do mesmo ao día seguinte da publicación  deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
De conformidade co artigo 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, contra ditos acordos poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, contados dende o día seguinte ao da publicación destes acordos no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente.
O texto íntegro da Ordenanza Fiscal que regula a súa exacción é o seguinte:
 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA
Artigo 1º. Feito Impoñible. Supostos de non suxeción
1- Constitúe o feito impoñible deste imposto o incremento de valor que experimenten os terreos de natureza urbana, posto de manifesto como consecuencia da transmisión da propiedade dos mesmos por calquera título ou da constitución ou transmisión de calquera dereito real de goce, limitativo do dominio sobre os referidos terreos.
2- Non está suxeito a este imposto o incremento de valor que experimenten os terreos que teñan a consideración de rústicos a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles. En consecuencia con iso, está suxeito o incremento de valor que experimenten os terreos que deban ter a consideración de urbanos a efectos do devandito Imposto sobre Bens Inmobles, con independencia de que estean ou non contemplados como tales no Catastro ou no Padrón daquel. Aos efectos deste imposto, estará asimesmo suxeito ao mesmo o incremento de valor que experimenten os terreos integrados nos bens inmobles clasificados como de características especiais aos efectos do Imposto sobre Bens Inmobles.
3- Non se producirá a suxeición ao imposto nos supostos de achegas de bens e dereitos realizadas polos cónxuxes á sociedade conxugal, adxudicacións que ao seu favor e en pago de elas se verifiquen e transmisións que se fagan aos cónxuxes en pago dos seus haberes comúns.
Tampouco as transmisións de bens inmobles entre cónxuxes ou a favor dos fillos, como consecuencia do cumprimento de sentenzas nos casos de nulidade, separación ou divorcio matrimonial, sexa cal sexa o réxime económico matrimonial. Así mesmo, non se produce suxeición ao imposto nos supostos de transmisións de inmobles a título lucrativo en beneficio das fillas, fillos, menores ou persoas con discapacidade suxeitas á patria potestade, tutela ou con medidas de apoio para o adecuado exercicio da súa capacidade xurídica, cuxo exercicio se levara a cabo polas mulleres falecidas como consecuencia de violencia contra a muller, nos termos en que se defina pola lei ou polos instrumentos internacionais ratificados por España, cando estas transmisións lucrativas traigan causa do referido falecemento.
4- Non se producirá a suxeición ao imposto nas achegas ou transmisións de ben inmobles efectuadas á Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestructuración Bancaria, S.A., así como as achegas ou transmisións realizadas pola mesma, nos termos regulados no artigo 104.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora de Facendas Locais.
5- Non se producirá a suxeición ao imposto nas transmisións de terreos respecto dos cales se constate a inexistencia de incremento de valor por diferenza entre os valores dos devanditos terreos nas datas de transmisión e adquisición.
Para iso, o interesado en acreditar a inexistencia de incremento de valor deberá declarar a transmisión, así como achegar os títulos que documenten a transmisión e a adquisición, entendéndose por interesados, para estes efectos, as persoas ou entidades a que se refire o artigo 106 TRLFL.
Para constatar a inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión ou de adquisición do terreo tomarase en cada caso o maior dos seguintes valores, sen que para estes efectos poidan computarse os gastos ou tributos que graven as ditas operacións: o que conste no título que documente a operación ou o comprobado, no seu caso, pola Administración tributaria.
Cando se trate da transmisión dun inmoble no que haxa chan e construción, tomarase como valor do chan para estes efectos o que resulte de aplicar a proporción que represente na data de pagamento do imposto o valor catastral do terreo respecto do valor catastral total e esta proporción aplicarase tanto ao valor de transmisión como, no seu caso, ao de adquisición.
Se a adquisición ou a transmisión fose a título lucrativo aplicaranse as regras dos parágrafos anteriores tomando, no seu caso, polo primeiro dos dous valores a comparar sinalados anteriormente, o declarado no Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
Na posterior transmisión dos inmobles aos que se refire este apartado, para o cómputo do número de anos ao longo dos cales se puxo de manifesto o incremento de valor dos terreos, non se terá en conta o período anterior á súa adquisición. O disposto neste parágrafo non será de aplicación nos supostos de achegas ou transmisións de bens inmobles que resulten non suxeitas en virtude do disposto no apartado 3 deste artigo ou na disposición adicional segunda da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.
6- Outros que se regulen por normativa con rango de Lei.
Artigo 2º. Exencións Obxectivas
Están exentos deste Imposto os incrementos de valor que se manifesten como consecuencia dos actos seguintes:
a) A constitución e transmisión de calquera dereitos de servidume.
b) As transmisións de bens que se atopen dentro do perímetro delimitado como Conxunto Histórico-Artístico, ou fosen declarados individualmente de interese cultural, segundo o establecido na Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español cando os seus propietarios ou titulares de dereitos reais acrediten que realizaron ao seu cargo obras de conservación, mellora ou rehabilitación nos devanditos inmobles.
A presente exención afectará exclusivamente aos bens incluídos no Plan Especial de Protección e Ordenación do centro histórico-artístico. Para a aplicación da exención deberá acreditarse esta inclusión, así como obter a correspondente licenza para a realización das obras de conservación, mellora ou rehabilitación. As obras deberán terse realizado dentro dos tres anos anteriores á data de devindicación do imposto.
Considerarase obra de conservación, mellora ou rehabilitación, cando para esta se tivera solicitado e obtido o título habilitante de natureza urbanística correspondente.
Para estes efectos, as obras de conservación, mellora ou rehabilitación de inmobles deberán cumprir os seguintes requisitos:
Que a solicitude de exención se presente dentro do prazo de declaración ou autoliquidación e se acompañe proba documental do cumprimento das condicións sinaladas, comprensiva de:
* Título habilitante de natureza urbanística e os condicionantes que este impoña
* Certificado final de obras.
* Acreditación do pagamento da taxa urbanística polo outorgamento da licenza.
* Acreditación do pagamento do imposto sobre construcións, instalacións e obras.
O suxeito pasivo deberá estar ao corrente das súas obrigas tributarias co concello respecto dos tributos que gravan o inmoble en cuestión e presentará declaración respecto de ter realizado ao seu cargo as obras. As transmisións a título lucrativo por herdanza, quedarán por tanto excluídas, agás que o herdeiro xustifique que as obras se fixeran ao seu cargo.
c) As transmisións realizadas por persoas físicas con ocasión da dación en pago da vivenda habitual do debedor hipotecario ou garante do mesmo, para a cancelación de débedas garantidas con hipoteca que recaia sobre a mesma, contraídas con entidades de crédito ou calquera outra entidade que, de maneira profesional, realice a actividade de concesión de préstamos ou créditos hipotecarios.
Así mesmo, estarán exentas as transmisións da vivenda en que concorran os requisitos anteriores, realizadas en execucións hipotecarias xudiciais ou notariais.
Para ter dereito á exención requírese que o debedor ou garante transmitente ou calquera outro membro da súa unidade familiar non dispoña, no momento de poder evitar o alleamento da vivenda, doutros bens ou dereitos en contía suficiente para satisfacer a totalidade da débeda hipotecaria. Presumirase o cumprimento deste requisito. Con todo, se con posterioridade comprobásese o contrario, procederase a virar a liquidación tributaria correspondente.
Para estes efectos, considerarase vivenda habitual aquela en a que figurase empadroado o contribuínte de forma ininterrompida durante, polo menos, os dous anos anteriores á transmisión ou desde o momento da adquisición se devandito prazo fose inferior aos dous anos.
Respecto ao concepto de unidade familiar, estarase ao disposto na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio. Para estes efectos, equipararase o matrimonio coa parella de feito legalmente rexistrada.
Respecto desta exención, non resultará de aplicación o disposto no artigo 9.2 desta Lei.
Artigo 3º. Exencións Subxectivas
Están exentos deste imposto os incrementos de valor correspondentes cando a obrigación de satisfacer o devandito imposto recaia sobre as seguintes persoas ou Entidades:
a) O Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades locais ás que pertenza o Municipio, así como os seus respectivos organismos Autónomos de carácter administrativo.
b) O Municipio da imposición e demais Entidades locais integradas ou nas que se integre devandito Municipio e os seus Organismos autónomos de carácter administrativo.
c) As Institucións que teñan a cualificación de benéficas ou de benéfico-docentes.
d) As Entidades xestoras da Seguridade Social e as Mutualidades de Previsión Social reguladas pola Lei 30/1995, do 8 de novembro de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados.
e) As persoas ou Entidades a cuxo favor se recoñeceu a exención en Tratados ou Convenios Internacionais.
f) Os titulares de concesións administrativas revertibles respecto aos terreos afectos ás mesmas.
g) A Cruz Vermella Española.
Artigo 4º. Suxeito Pasivo
1- É suxeito pasivo do imposto a título de contribuínte:
a) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou transmisión de dereitos reais de goce limitativos do dominio a título lucrativo, a persoa física ou xurídica, ou a entidade a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que adquira o terreo ou a cuxo favor se constitúa ou transmita o dereito real de que se trate.
b) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou transmisión de dereitos reais de goce limitativos do dominio a título oneroso, a persoa física ou xurídica ou a entidade a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que transmita o terreo ou que constitúa ou transmita o dereito real de que se trate.
2- Nos supostos a que se refire a letra b) do apartado anterior, terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte, a persoa física ou xurídica, ou a entidade a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que adquira o terreo ou a cuxo favor se constitúa ou transmita o dereito real de que se trate, cando o contribuínte sexa unha persoa física non residente en España.
Artigo 5.º Base impoñible
1- A base impoñible deste imposto está constituída polo incremento real do valor dos terreos de natureza urbana posto de manifesto no momento do devengo e experimentado ao longo dun período máximo de vinte anos.
2- A base impoñible deste imposto será o resultado de multiplicar o valor do terreo no momento da devindicación polo coeficiente que corresponda ao período de xeración conforme aos coeficientes máximos previstos en cada momento pola nomativa vixente nos termos do disposto no artigo 107.4 do Texto Refundido da Lei reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
3- O valor do terreo no momento do devengo determinarse segundo as seguintes regras:
a) Nas transmisións de terreos, o valor dos mesmos será o que teña fixado en dito momento a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles. Cando o dito valor sexa consecuencia dunha ponencia de valores que non reflicta modificacións de planeamento aprobadas con posterioridade á aprobación da ponencia, poderase liquidar provisionalmente o imposto con arranxo a aquel valor. Nestes supostos, na liquidación definitiva aplicarase o valor dos terreos unha vez se teña obtido consonte aos procedementos de valoración catastral colectiva que se tramiten, referido á data do devengo. Cando a dita data non coincida coa de efectividade dos novos valores catastrais, estes corrixiranse aplicando os coeficientes de actualización que correspondan, establecidos ao efecto nas Leis de Presupostos Xerais do Estado ou disposición de rango legal que o regule. Cando o terreo, aínda sendo de natureza urbana ou estando integrado nun ben inmoble de características especiais, no momento do devengo do imposto non teña determinado valor catastral, o Concello poderá practicar liquidación cando o dito valor sexa determinado, referíndoo á data do devengo.
b) Na constitución ou transmisión de dereitos reais de goce limitativos de dominio, as porcentaxes anuais establecidas no art. 107.4 do R. D. Lexislativo 2/2004 aplicaranse sobre da parte do valor definido no apartado anterior que represente, respecto daquel, o valor dos ditos dereitos calculado mediante a aplicación das normas fixadas a efectos do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.
c) Na constitución ou transmisión do dereito a elevar unha ou mais prantas sobre un edificio ou terreo, ou do dereito a realizar a construción baixo solo sen implicar a existencia dun dereito real de superficie, as porcentaxes anuais contidas no art. 107.4 do R. D. Lexislativo 2/2004 aplicaranse sobre a parte do valor definida no apartado a) que represente, respecto daquel, o módulo de proporcionalidade fixado na escritura de transmisión ou, no seu defecto, o que resulte de establecer a proporción entre a superficie ou volume das prantas a construír en vó ou subsolo e a total superficie ou volume edificados unha vez construídas aquelas.
d) Nos supostos de expropiación forzosa, as porcentaxes anuais contidas no art. 107.4 do R. D. Lexislativo 2/2004 aplicaranse sobre a parte de prezo xusto que corresponda ao valor do terreo, agás que o valor definido no apartado a) anterior fose inferior, pois en tal caso prevalecerá este último sobre o prezo xusto.
4- Cando, a instancia do suxeito pasivo, conforme ao procedemento establecido no artigo 104.5 do TRLRFL se constate que o importe do incremento de valor é inferior ao importe da base impoñible determinada con arranxo ao disposto nos apartados anteriores a este artigo, tomarase como base impoñible o importe do devandito incremento de valor.
 Artigo 6º. Cota Tributaria
A cota deste imposto será a resultante de aplicar o tipo do 26 % á base impoñible.
Artigo 7º. Bonificación
Establécese unha bonificación do 50% da cota do imposto, nas transmisións de terreos e na transmisión ou constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor de descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, cando o ben ou dereito obxecto da transmisión fose a vivenda habitual do causante á data do devengo do imposto e, polo menos, durante os dous últimos anos, o que se acreditará cun certificado de empadroamento. Igualmente para gozar desta bonificación será preciso que o sucesor manteña a adquisición durante os dous anos seguintes ó devengo deste imposto, destinando a vivenda a súa vivenda habitual. De non cumprirse este requisito de permanencia, procederá o ingreso do importe da bonificación aplicada cos correspondentes intereses de demora.
Esta bonificación terá carácter rogado, pudendo solicitarse dende a data do devengo ata a finalización do prazo de declaración do mesmo.
Aos efectos do desfrute da bonificación, equipararase ao cónxuxe a quen houbera convivido co causante, con análoga relación de afectividade, a lo menos durante un ano, e acredite a súa inscrición no rexistro de unións de parellas de feito en virtude de certificado expedido ao efecto.
Artigo 8º. Devengo
1- O imposto devindícase:
a) Cando se transmita a propiedade do terreo, xa sexa a título oneroso ou gratuíto, entre vivos ou por de morte, na data da transmisión.
b) Cando se constitúa ou transmita calquera dereito real de goce limitativo do dominio, na data en que teña lugar a constitución ou transmisión.
2- Para os efectos do disposto no apartado anterior, considerarase como data da transmisión:
a) Nos actos ou contratos entre vivos, a do outorgamento do documento público, e cando se trata de documentos privados, a da súa incorporación ou inscrición nun Rexistro Público, ou a da súa entrega a un funcionario público por razón do seu oficio.
b) Nas transmisións por causa de morte, a do falecemento do causante.
Artigo 9º. Devolucións
Cando se declare ou recoñeza xudicial ou administrativamente por resolución firme ter lugar a nulidade, rescisión ou resolución do acto ou contrato determinante da transmisión do terreo ou da constitución ou transmisión do dereito real de goce sobre o mesmo, o suxeito pasivo terá dereito á devolución do imposto satisfeito, sempre que devandito acto ou contrato non lle tivese producido efectos lucrativos e que reclame a devolución no prazo de cinco anos desde que a resolución quedou firme, entendéndose que existe efecto lucrativo cando non se xustifique que os interesados deban efectuar as recíprocas devolucións a que se refire o artigo 1295 do Código Civil. Aínda que o acto ou contrato non producise efectos lucrativos, se a rescisión ou resolución declarásese por incumprimento das obrigacións do suxeito pasivo do imposto, non haberá lugar a ningunha devolución.
Se o contrato queda sen efecto por mutuo acordo das partes contratantes, non procederá a devolución do imposto satisfeito e considerarase como un acto novo suxeito a tributación. Como tal mutuo acordo estimarase a aveniencia en acto de conciliación e o simple allanamento á demanda.
Nos actos ou contratos en que medie algunha condición, a súa cualificación farase conforme as prescricións contidas no Código Civil. Se fose suspensiva, non se liquidará o imposto ata que esta se cumpra. Se a condición fose resolutoria, esixirase o imposto desde logo, a reserva, cando a condición se cumpra, de facer a oportuna devolución segundo a regra do apartado anterior.
Artigo 10º. Normas de xestión
1- Os suxeitos pasivos estarán obrigados a presentar, por calquera das vías oficiais de rexistro establecidas na vixente normativa, a declaración tributaria , onde se farán constar os elementos esenciais da relación tributaria para que a Administración poida practicar a liquidación tributaria correspondente. Á declaración xuntarase copia do/s documento/s no/s que consten os actos ou contratos que orixinan a imposición, así coma dos documentos ou contratos nos que conste a adquisición dos terreos obxecto da declaración.
En particular, os interesados deberán achegar a seguinte documentación:
a) Copia do documento no que conste o acto/contrato que orixine o feito impoñible.
b) Copia do documento no que conste o título de adquisición orixinaria do terreo/inmoble que se transmite. A estes efectos, lémbrase que a escritura de obra nova/división horizontal do edificio non é o título adquisitivo do inmoble, senón que se deberá aportar o documento no que se instrumente a primeira adquisición do mesmo.
c) No caso de que o terreo que se transmite se teña adquirido a título gratuíto, copia do modelo de liquidación do Imposto sobre Sucesións e Doazóns onde conste o valor atribuído a efectos de tal imposto na adquisición do terreo.
d) Copia do certificado de defunción, de últimas vontades, e do testamento, no suposto de adquisición por herdanza, así como copias dos DNI dos herdeiros.
e) De non constar nos documentos de adquisición ou transmisión, identificación da referencia catastral do/s ben/s obxecto de declaración.
f) No seu caso, solicitude de beneficios fiscais que se consideren procedentes, e acreditación documental de cumprir coas condicións que determinan a súa aplicación.
2- O interesado en acreditar a inexistencia de incremento de valor, e por tanto a non suxeición ao imposto, deberao sinalar na súa declaración, e aportar coa declaración os títulos que documenten a transmisión e a adquisición.
3- Dita declaración deberase presentar nos seguintes prazos dende que se produza o devengo do imposto:
a) Cando se trate de actos “inter vivos”, o prazo será de trinta días hábiles.
b) Cando se trate de actos “mortis causa”, o prazo será de seis meses prorrogables ata un ano a solicitude do suxeito pasivo. O dito prazo será igualmente aplicable aos negocios previstos na normativa de Dereito Civil de Galicia que se conceptúen na mesma como negocios xurídicos “mortis causa”.
4- Estarán asi mesmo obrigados a comunicar ao Concello a realización do feito impoñible nos mesmos prazos sinalados no punto anterior:
a) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou transmisión de dereitos reais de goce limitativo de dominio a título lucrativo por negocio xurídico “inter vivos”: o doante ou persoa que constitúa ou transmita o dereito real de que se trate.
b) Nas transmisións de terreos ou na constitución transmisión de dereitos reais de goce limitativos de dominio a título oneroso: o adquirente ou a persoa a prol de quen se constitúa ou transmita o dereito real de que se trate.
5- Por motivos de eficiencia Administrativa non se practicarán, nin exixirán liquidacións cuxa cota líquida teña un valor igual, ou inferior a 5 €.
Artigo 11. Infraccións e sancións
    1. En todo o relativo a infraccións tributarias e sancións aplicarase o réxime establecido no Título IV da Lei Xeral Tributaria, nas disposicións que a complementen e desenvolvan.
Disposición Derradeira
A presente Ordenanza, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da Corporación, entrará en vigor ao día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial Provincial.
En Camariñas, 27 de marzo de 2024
A Alcaldesa,
Sandra Insua Rial.

 

 


Xustificantes de Publicación: