Sede electrónica Concello de Camariñas

04:51:07 Sábado 13 de xullo 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

20/06/2024

Anuncio de chamamento de aspirantes bolsa de emprego condutor camión lixo

EXP: 2023/E001/000010

ANUNCIO DE CHAMAMENTO DE ASPIRANTES BOLSA DE EMPREGO CONDUTOR CAMIÓN LIXO

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 20 DE XUÑO DE 2024.

PROCEDEMENTO: BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN NA MODALIDADE DE SUBSTITUCIÓN DUN CONDUCTOR CAMIÓN DO LIXO, GRUPO V, (ARTIGO 15.1.C DO TRLET).

EXPTE TEDEC: 2023/E001/000010

PERÍODO DE SUBSTITUCIÓN: Do 28/06/2024 ao 27/07/2024

MOTIVO DA SUBSTITUCIÓN: Vacacións

 

De conformidade co disposto na providencia da Alcaldía de data 20/06/2024 e nas bases 8ª e 9ª da convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego de persoal laboral temporal, mediante oposición, de condutor camión do lixo, grupo V para substitución (artigo 15.1.C do TRLET), aprobada por decreto da alcaldía de data 13/11/2023, por medio do presente procédese ao chamamento do aspirante que figura en primeiro lugar na dita bolsa de emprego:

Requirindo a D. MARIO CASTIÑEIRA VÁZQUEZ, candidato que figura en primeiro lugar na bolsa de emprego, para que no prazo de tres días hábiles, a contar desde a publicación do chamamento no Taboleiro de anuncios e na web do concello, presente a documentación a que se refire a base novena da convocatoria, co fin de proceder, no seu caso, a súa contratación como condutor do camión do lixo.

Advertir ademais que deberá de comunicar para poder formalizar, no seu caso, o contrato de traballo o seu número de afiliación á Seguridade Social.

Camariñas, a asinado dixitalmente

A Alcaldesa

Sandra Insua Rial


Xustificantes de Publicación: