Sede electrónica Concello de Camariñas

04:40:25 Sábado 13 de xullo 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

28/06/2024

Anuncio de chamamento de aspirantes bolsa de emprego peón camión lixo

EXP: 2024/E001/000002

ANUNCIO DE CHAMAMENTO DE CANDIDATOS

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 28 DE XUÑO DE 2024.

PROCEDEMENTO: BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN NA MODALIDADE DE SUBSTITUCIÓN DUN PEÓN CAMIÓN DO LIXO, GRUPO V, (ARTIGO 15.1.C DO TRLET).

ASUNTO: CHAMAMENTO DE SEGUNDO CANDIDATO DA BOLSA DE EMPREGO E REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN.

EXPTE TEDEC: 2024/E001/000002

PERÍODO DE SUBSTITUCIÓN: do 28/06/2024 ao 27/07/2024

 

De conformidade co disposto na providencia da Alcaldía de data 28/06/2024 e nas bases 8ª e 9ª da convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego de persoal laboral temporal, mediante oposición, de peón camión do lixo, grupo V para substitución (artigo 15.1.C do TRLET), aprobada por decreto da alcaldía de data 18/03/2024, por medio do presente procédese ao chamamento do aspirante que figura en segundo lugar na dita bolsa de emprego:

Requirindo a D. JOSÉ MANUEL TEDÍN PÉREZ, candidato que figura en segundo lugar na bolsa de emprego, para que no prazo de tres días hábiles, a contar desde a publicación do chamamento no Taboleiro de anuncios e na web do concello, presente a documentación a que se refire a base novena da convocatoria, co fin de proceder, no seu caso, a súa contratación como peón do camión do lixo.

Advertir ademais que deberá de comunicar para poder formalizar, no seu caso, o contrato de traballo o seu número de afiliación á Seguridade Social.

Camariñas, a asinado dixitalmente

A Alcaldesa

Sandra Insua Rial


Xustificantes de Publicación: