Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

12:06:38 Lunes 29 de noviembre 2021

Información

DEPARTAMENTO PERSOAL

04/10/2021

Anuncio de aprobación de bases e convocatoria do procedemento de selección persoal Obradoiro Emprego

ANUNCIO

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 4 DE OUTUBRO DE 2021

EXPTE.: 2021/E001/000015

Mediante decreto da Alcaldía de data 1 de outubro de 2021 foron aprobadas as bases e a convocatoria do procedemento selectivo que rexe a contratación do PERSOAL  DIRECTIVO, DOCENTE, DE APOIO E DO ALUMNADO-TRABALLADOR DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “CONSTRUÍNDO FUTURO”, ao abeiro da subvención concedida no marco da Orde do 31 de decembro de 2020 da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (DOG núm. 22, do 3 de febreiro de 2021), bases e convocatoria que foron publicadas no taboleiro de anuncios do Concello de Camariñas en data 04/10/2021.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: