Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

12:55:35 Lunes 29 de noviembre 2021

Información

DEPARTAMENTO PERSOAL

05/10/2021

Anuncio da listaxe de candidatos e prazo de presentación de solicitude alumnos obradoiro de emprego

ANUNCIO

OE - PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO-TRABALLADOR DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CONSTRUÍNDO FUTURO”.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 5 DE OUTUBRO DE 2021.

EXPTE.: 2021/E001/000015

listaxe de candidatos REMITIDA POLO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA

(Oferta de emprego núm. 12-2021-10004)

Candidatos

 

MAGDALENA BLAND

AMIGO

RIAL

SERGIO

ANDRADE

SOUTO

LILIANA

BARBEIRA

RODRIGUEZ

MANUEL

BERMUDEZ

BERMUDEZ

YESSICA

BLANCO

PEREIRA

MANUEL

BLANCO

VILELA

JOSE MANUEL

BOUZAS

GARCIA

LUISA PILAR

BUA

VILELA

SEILA

CANOSA

CANOSA

MARTA

CARRIL

BARCIA

MARINA

CARRIL

ROMERO

JESUS

CASTIÑEIRA

CASTIÑEIRA

CANDIDO ANGEL

COUCEIRO

SOTELO

AMELIA

CURES

CASTRO

ELADIO MANUEL

CURRAS

CAAMAÑO

PEDRO

DEL MORAL

QUEIRO

CARMEN

DRAGHICESCU

 

LUIS

EIROA

SOUSA

DIEGO

FERNANDEZ

CASTRO

ANDRES

GARCIA

RIESGO

OSCAR MANUEL

GERPE

LISTA

PABLO

GOMEZ

TOBA

MARIA MANUELA

GRAIÑO

LIRES

CRISTINA

GRAIÑO

LIRES

LUIS

INSUA

RIBEIRO

RAQUEL

LISTA

CAMPAÑA

RAQUEL

LOJO

BARREIRO

ALEXANDRO

LOPEZ

CAAMAÑO

JAVIER

MACEIRAS

LEMA

MARIA CARMEN

MENDEZ

SUAREZ

MARIA BELEN

MICHINEL

MOAR

REBECCA

MOUZO

YOUNG

OSCAR MANUEL

MOUZO

OZON

ESTEFANIA

PEDREIRA

LEIS

MARIA JOSE

PENSADO

PASANTES

JOSE RAMON

PEREZ

CUIÑAS

IRIA

POSE

BLANCO

ROI

QUIZA

CASTRO

MARIA DOLORES

QUIZA

CARRIL

SORIN ROBERTINO

RADUCU

 

MANUEL

REY

MOUZO

BRIAN

RIVEIRO

DEL RIO

ENRIQUE

ROMERO

SAMBAD

IVAN

SAMBAD

GUILLOMIA

OSCAR

SANCHEZ

RODRIGUEZ

JOSE MANUEL

SOTO

ANTELO

GERMAN

SOUTO

REGO

JOSE ANTONIO

SUAREZ

SONEIRA

IGNACIO

SUAREZ

VIDAL

JUAN MANUEL

TEMPRANO

QUIZA

BARCA

TOBA

CAAMAÑO

BARBARA

TORRADO

ROMERO

MIGUEL ANGEL

TRILLO

PARGA

ALVARO

TRILLO

DE LA FUENTE

MARIA LUZ

VARELA

CARBALLIDO

MARIA JOSEFA

VIDAL

COTON

MONICA

VIEITES

VILLAR

YBERIA MARIA

VILELA

ARIAS

MARIA CARMEN

VILELA

CARLIN

ROBERTO RAFAEL

YAGUE

ALCOCER

       

De conformidade co disposto nas Bases da convocatoria para a selección do “Alumnado-traballador e persoal do obradoiro dual de emprego “Construíndo futuro”, ao abeiro da subvención concedida no marco da Orde do 31 de decembro de 2020 da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (DOG núm. 22, do 3 de febreiro de 2021), cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 1 de outubro de 2021 e publicadas no taboleiro de anuncios do Concello e na Sede Electrónica do Concello de Camariñas en data 04/10/2021, unha vez remitida polo SEPEG a listaxe de candidatos (Oferta de emprego núm. 12-2021-10004), esta faise pública, dispoñendo as persoas interesadas incluídas na mesma de dous días hábiles, a contar desde a publIcación no taboleiro de anuncios do concello, para presentar a súa solicitude de participación no proceso de selección.

As solicitudes presentaranse, no modelo normalizado que figura como anexo nas bases da convocatoria, dirixidas á sra. Alcaldesa-Presidenta, e virá acompañada da seguinte documentación:

  • DNI (copia)
  • Informe de vida laboral
  • Titulación académica
  • Se se solicita a especialidade EOCB0211 Pavimentos e albanelería de urbanización, documentación acreditativa dos requisitos para poder acceder a formación dun certificado de nivel 2.
  • Xustificante de ter unha discapacidade igual ou superior ao 33% (de ser o caso)
  • Xustificante de participación en IPI (de ser o caso).
  • Xustificante de muller vítima de xénero (de ser o caso).
  • Xustificante de persoa emigrante retornada (de ser o caso).
  • Documentación que acredite o resto dos criterios de valoración que aparecen nas bases de SELECCIÓN DE PERSOAL PARA OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “CONSTRUÍNDO FUTURO” publicadas no Taboleiro de anuncios do Concello o 4 de outubro de 2021.

A listaxe de persoas admitidas/excluídas publicarase na sede Electrónica do Concello de Camariñas o venres día 8 de outubro de 2021.

A selección mediante cuestionario será o luns día 11 de outubro de 2021, ás 11:30 horas, no salón de actos da “Casa de Pedra de Camariñas”, praza de Insuela, núm. 54 - Camariñas.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: