Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

12:57:34 Lunes 29 de noviembre 2021

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

14/10/2021

LISTAXE ADMITIDOS/EXCLUÍDOS PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE, DE APOIO E ADMINISTRATIVO DO OE

ANUNCIO

OE– PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CONSTRUÍNDO FUTURO”.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 14 DE OUTUBRO DE 2021.

EXPTE.: 2021/E001/000015

CANDIDATURAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS POR NON PRESENTADAS, E EXCLUÍDAS POR NON APARECER NA LISTAXE DE CANDIDATAS/OS REMITIDA POLO SEPEG (ANUNCIO PUBLICADO O 07/10/21

DIRECTOR/A

Candidaturas admitidas

FERNANDEZ SANCHEZ MARIA BELEN

LEIRA LOPEZ ROSA LORENA

VILELA RODRIGUEZ MARGARITA

 

DOCENTE PARA A ESPECIALIDADE ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES

Candidaturas admitidas

LEIS PEREZ FERNANDO

Candidaturas non presentadas/excluídas

COELLO DAPENA SONIA

LAGO FERNANDEZ MARIA CRISTINA

DOCENTE PARA A ESPECIALIDADE PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓN

Candidaturas admitidas

DAPENA PICHEL CESAR

Candidaturas non presentadas/excluídas

AGUIRRE RODRIGUEZ MARCELO EDUARDO

CUBES BUCETA LUIS ENRIQUE

PRIEGUE CREO VENTURA

MESTRE/A DE EDUCACIÓN – TITOR/A

Candidaturas admitidas

PARIS PAZOS MARIA DOLORES

VILELA RODRIGUEZ MARGARITA

Candidaturas non presentadas/excluídas

VILLAR PEREIRA NOELIA

MESTRE/A de ORIENTADOR/A LABORAL

Candidaturas admitidas

RAMA VÁZQUEZ MARIA DOLORES

VILELA RODRIGUEZ MARGARITA

Candidaturas non presentadas/excluídas

CASAIS CAAMAÑO ANA MARIA

VERDÍA VARELA VERÓNICA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Candidaturas

ALBORES FANDIÑO PAULA

MORATE NUÑEZ DEBORAH

VARELA MARTINEZ MARIA PILAR

Candidaturas non presentadas/excluídas

BAÑA SENANDE MARIA LORENA

MOUZO MENDEZ MARIA CARMEN

PEDREIRA SANTOS VANESSA

RODRIGUEZ GERPE MARIA DEL MONTE

TOBA TRILLO ANA MARIA

EXCLUÍDA por non aparecer na listaxe REMITIDA POLO SEPEG (ANUNCIO PUBLICADO O 07/10/21)

ABELENDA POSE ESTEFANÍA

 

De conformidade co disposto nas Bases da convocatoria para a selección do “Alumnado-traballador e persoal do obradoiro dual de emprego “Construíndo futuro”, aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 1 de outubro de 2021 e publicadas na Sede Electrónica do Concello de Camariñas o 04/10/2021, unha vez publicada a listaxe de candidaturas admitidas esta faise pública, condicionado a que ás persoas admitidas aporten a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos e a documentación xustificativa dos méritos alegados, dispoñendo as persoas incluídas na mesma de UN día hábil, a contar desde a publIcación no taboleiro de anuncios, para presentar alegacións. Se non se presentasen reclamacións á lista provisional esta considerarase definitiva. No suposto de existir reclamacións, estas serán aceptadas ou rexeitadas na mesma resolución da Sra. Alcaldesa pola que se aprobe a lista definitiva de admitidos e excluídos, e se fará pública na mesma forma exposta con anterioridade.

A data prevista da publicación da listaxe definitiva é o venres día 15 de outubro de 2021.

Informarase mediante anuncio nesta Sede Electrónica da/s data/s das probas escritas.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: