Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

00:51:54 Domingo 23 de enero 2022

Información

DEPARTAMENTO PERSOAL

04/11/2021

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE D. FLORINDO LEMA MARTÍNEZ, COMO OPERARIO DO SERVIZO MUNICIPAL DE LIMPEZA VIARIA EN SUBSTITUCIÓN DE M.C.C.L. AO ABEIRO DA BOLSA DE TRABALLO APROBADA POR DECRETO DA ALCALDÍA DE DATA 25/06/2020

ANUNCIO

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 4 DE NOVEMBRO DE 2021

BOSL – CONTRATACIÓN DUN OPERARIO DO SERVIZO DE LIMPEZA AO ABEIRO DA BOLSA DE TRABALLO APROBADA POR DECRETO DA ALCALDÍA DE DATA 25/06/2020 PARA A SUBSTITUCIÓN DE M.C.C.L.

Aos efectos do previsto nas Bases da convocatoria para a creación dunha bolsa de traballo que permite cubrir de acordo coas necesidades do servizo, mediante a contratación laboral temporal que en cada caso corresponda, os postos de operario do servizo municipal de limpeza viaria, faise público o Decreto da Alcaldía de data 04/11/2021 relativo a contratación, en réxime de contratación laboral temporal baixo a modalidade contractual de substitución, art. 15 c) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, de D. FLORINDO LEMA MARTÍNEZ como operario de limpeza viaria para a substitución de M.C.C.L. durante o período que dure a baixa médica desta traballadora, sendo, pois, a causa da substitución a baixa médica da citada traballadora .

Camariñas, 4 de novembro de 2021, asinado dixitalmente pola Alcaldesa Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: