Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

23:50:51 Domingo 3 de julio 2022

Información

DEPARTAMENTO PERSOAL

29/03/2022

Anuncio de resultado final do concurso-oposición e proposta de contratación de catro peóns PEL 2022

EXP: 2022/E001/000002

ANUNCIO

RESULTADO FINAL (FASE CONCURSO-OPOSICIÓN) DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO PEÓNS AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL NO MARCO DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE MENOS DE 20.000 HABITANTES ANUALIDADE 2022. (PEL-CONCELLOS-REACTIVA 2022).

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 29 DE MARZO DE 2022.

resultado FINAL DO PROCEDEMENTO

O tribunal cualificador do proceso selectivo para a contratación de catro peóns para a realización de obras e servizos mínimos municipais 2022 (PEL-CONCELLOS-REACTIVA 2022), unha vez efectuada a cualificación das probas do concruso-oposición, fai público o resultado final do procedemento:

FASE DE CONCURSO

RESULTADO/PUNTUACIÓN DO CONCURSO

NÚM.

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

TAJES MOUZO, ESTEFANÍA

0,00

2

VIDAL COTÓN, MARIA JOSEFA

0,00

3

BARBEIRA RODRIGUEZ, LILIANA

0,00

4

BLANCO RODRIGUEZ, JUAN BAUTISTA

0,00

5

BOUZAS CARRIL, MARIA DEL MONTE

0,00

6

CALZAS CAMPAÑA, JACINTO

0,00

7

CANOSA CASTRO, INES

0,00

8

FIGUEIRAS PÉREZ, JOSÉ

0,00

9

LEMA LEMA, MARÍA

0,00

10

LÓPEZ PASANTES, RAMÓN

0.00

11

LÓPEZ BARCIA, MARIA SOLEDAD

0.00

12

LÓPEZ BARCIA, Mª BARCA

0,00

13

MOSQUERA BOUZAS, JOSÉ JUAN

0.00

14

MOUZO CARRACEDO, JUAN JOSÉ

0.00

15

PASANTES CARRIL, MARIA CRISTINA

0,00

16

PASANTES CARRIL, JUAN CARLOS

0,00

17

POUSO CANOSA, JOSE MANUEL

0,00

18

REVILLA RAMOS, MARÍA ESTRELLA

0.00

19

REY MOUZO, MANUEL

0,00

20

SUÁREZ SÁNCHEZ, JOSÉ

0,00

FASE OPOSICIÓN

RESULTADO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN

ASPIRANTES PRESENTADOS

APELIDOS E NOME

PRESENTE/NON PRESENTADO

BARBEIRA RODRIGUEZ, LILIANA

PRESENTE

BLANCO RODRIGUEZ, JUAN BAUTISTA

PRESENTE

BOUZAS CARRIL, MARIA DEL MONTE

PRESENTE

CALZAS CAMPAÑA, JACINTO

PRESENTE

CANOSA CASTRO, INES

PRESENTE

FIGUEIRAS PÉREZ, JOSÉ

PRESENTE

LEMA LEMA, MARÍA

PRESENTE

LÓPEZ BARCIA, Mª BARCA

PRESENTE

LÓPEZ BARCIA, MARIA SOLEDAD

PRESENTE

LÓPEZ PASANTES, RAMÓN

PRESENTE

MOSQUERA BOUZAS, JOSÉ JUAN

PRESENTE

MOUZO CARRACEDO, JUAN JOSÉ

PRESENTE

PASANTES CARRIL, JUAN CARLOS

PRESENTE

PASANTES CARRIL, MARIA CRISTINA

PRESENTE

POUSO CANOSA, JOSE MANUEL

PRESENTE

REVILLA RAMOS, MARÍA ESTRELLA

PRESENTE

SUÁREZ SÁNCHEZ, JOSÉ

PRESENTE

TAJES MOUZO, ESTEFANÍA

PRESENTE

VIDAL COTÓN, MARIA JOSEFA

PRESENTE

ASPIRANTES NON PRESENTADOS                                                                

REY MOUZO, MANUEL

PUNTUACIÓNS EXERCICIO OPOSICIÓN      

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

APTO/ NON APTO

PASANTES CARRIL, JUAN CARLOS

8,00

APTO

MOSQUERA BOUZAS, JOSÉ JUAN

6,00

APTO

BOUZAS CARRIL, MARIA DEL MONTE

5,75

APTO

LÓPEZ BARCIA, MARIA SOLEDAD

5,75

APTO

PASANTES CARRIL, MARIA CRISTINA

4,75

APTO

CALZAS CAMPAÑA, JACINTO

4,50

APTO

TAJES MOUZO, ESTEFANÍA

4,25

APTO

POUSO CANOSA, JOSE MANUEL

4,00

APTO

BLANCO RODRIGUEZ, JUAN BAUTISTA

3,75

NON APTO

SUÁREZ SÁNCHEZ, JOSÉ

3,75

NON APTO

LÓPEZ BARCIA, Mª BARCA

2,00

NON APTO

BARBEIRA RODRIGUEZ, LILIANA

1,00

NON APTO

LÓPEZ PASANTES, RAMÓN

1,00

NON APTO

CANOSA CASTRO, INES

0,75

NON APTO

VIDAL COTÓN, MARIA JOSEFA

0,50

NON APTO

FIGUEIRAS PÉREZ, JOSÉ

0,00

NON APTO

LEMA LEMA, MARÍA

0,00

NON APTO

MOUZO CARRACEDO, JUAN JOSÉ

0,00

NON APTO

REVILLA RAMOS, MARÍA ESTRELLA

0,00

NON APTO

 

 

ASPIRANTES APROBADOS

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

PASANTES CARRIL, JUAN CARLOS

8,00

MOSQUERA BOUZAS, JOSÉ JUAN

6,00

BOUZAS CARRIL, MARIA DEL MONTE

5,75

LÓPEZ BARCIA, MARIA SOLEDAD

5,75

PASANTES CARRIL, MARIA CRISTINA

4,75

CALZAS CAMPAÑA, JACINTO

4,50

TAJES MOUZO, ESTEFANÍA

4,25

POUSO CANOSA, JOSE MANUEL

4,00

RESULTADO FINAL DO PROCEDEMENTO (CONCURSO-OPOSICIÓN):

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN CONCURSO

PUNTUACIÓN OPOSICIÓN

PUNTUACIÓN TOTAL

PASANTES CARRIL, JUAN CARLOS

0,00

8,00

8,00

MOSQUERA BOUZAS, JOSÉ JUAN

0,00

6,00

6,00

BOUZAS CARRIL, MARIA DEL MONTE

0,00

5,75

5,75

LÓPEZ BARCIA, MARIA SOLEDAD

0,00

5,75

5,75

PASANTES CARRIL, MARIA CRISTINA

0,00

4,75

4,75

CALZAS CAMPAÑA, JACINTO

0,00

4,50

4,50

TAJES MOUZO, ESTEFANÍA

0,00

4,25

4,25

POUSO CANOSA, JOSE MANUEL

0,00

4,00

4,00

Polo que o Tribunal acorda:

Primeiro: Elevar a definitivas as puntuación finais obtidas polos aspirantes presentados.

Segundo: Propoñer a Alcaldía que se proceda a contratación dos seguintes catro candidatos para a realización de obras e servizos mínimos municipais 2022 (PEL-CONCELLOS-REACTIVA 2022), segundo a puntuación final, de maior a menor, obtida polos aspirantes aprobadas que a continuación se indica:

NÚM.

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

PASANTES CARRIL, JUAN CARLOS

8,00

2

MOSQUERA BOUZAS, JOSÉ JUAN

6,00

3

BOUZAS CARRIL, MARIA DEL MONTE

5,75

4

LÓPEZ BARCIA, MARIA SOLEDAD

5,75

Terceiro: Propoñer a Alcaldía, aos efectos do previsto na Base 11ª da convocatoria, establecer a seguinte listaxe de reservas para a creación da bolsa de emprego:

ORDE DE CHAMAMENTO.

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

PASANTES CARRIL, MARIA CRISTINA

4,75

CALZAS CAMPAÑA, JACINTO

4,50

TAJES MOUZO, ESTEFANÍA

4,25

POUSO CANOSA, JOSE MANUEL

4,00

Cuarto: Os aspirantes propostos para a contratación achegarás dentro do prazo de 1 días hábiles contados a partir da publicación da listaxe de persoas aprobadas os a documentación a que fai referencia a base 5ª da convocatoria.

Quinto: Dar traslado da correspondente acta á Alcaldía aos efectos do previsto na Base 12ª da convocatoria que regula o proceso selectivo.

Sexto: Facer público o resultado do concurso-oposición mediante a súa inserción no taboleiro de anuncios do Concello e a efectos meramente informativos na sede electrónica do Concello de Camariñas.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola secretaria do Tribunal D. Juan José Canosa Canosa.


Justificantes de Publicación: