Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

22:28:23 Domingo 3 de julio 2022

Información

DEPARTAMENTO PERSOAL

30/03/2022

Publicación das bases e convocatoria do proceso de selección

EXP: 2022/E001/000001

ANUNCIO

DATA DE PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOP: 29 DE MARZO DE 2022

Convócanse probas selectivas, mediante concurso-oposición, para a formación dunha bolsa de emprego para a provisión, mediante concurso-oposición, dun funcionario/a interino/a, para a praza de arquitecto/a do concello de camariñas para futuros nomeamentos, cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 24 de marzo de 2022 e publicadas no BOP núm. 60 do 29/03/2022.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/03/29/2022_0000001557.pdf

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: