Sede electrónica Concello de Camariñas

12:34:18 Luns 29 de novembro 2021

Información

departamento de persoal

05/11/2021

OE - Listaxe das candidaturas admitidas docentes Obradoiro de Emprego

OE – PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CONSTRUÍNDO FUTURO”.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 5 DE NOVEMBRO DE 2021.

EXPTE.: 2021/E001/000015

OE - Listaxe das candidaturas admitidas DOCENTES DO OBRADOIRO DE EMPREGO

ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES

- MARIN LOPEZ ADOLFO

- SANJURJO OTERO ALFONSO

 

PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓN

- SALAN CASTRO ALFONSO

De conformidade co disposto nas Bases da convocatoria para a selección do “Alumnado-traballador e persoal do obradoiro dual de emprego “Construíndo futuro”, publicadas na Sede Electrónica o 04/10/2021, faixe pública a listaxe de candidaturas admitidas para persoal docente, condicionado a que ás persoas admitidas aporten a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos e a documentación xustificativa dos méritos alegados, dispoñendo de un día hábil, a contar desde a publicación no Taboleiro de Anuncio, para presentar alegacións. Se non se presentasen reclamacións á lista provisional considerarase definitiva. No suposto de existir reclamacións, estas serán aceptadas ou rexeitadas na mesma resolución da Sra. Alcaldesa pola que se aprobe a lista definitiva de admitidos e excluídos, e se fará pública na mesma forma exposta con anterioridade.

Do mesmo xeito, convócase ás persoas admitidas ás PROBAS ESCRITAS que terán lugar o vindeiro martes 09/11/2021, ás 9:30, na Casa de Pedra, praza da Insuela s/n, Camariñas.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: