Sede electrónica Concello de Camariñas

14:54:06 Domingo 14 de agosto 2022

Información

Departamento de Persoal

04/07/2022

DECLARACION DESERTO POSTO TÉCNICO/A IGUALDADE CONCELLO DE CAMARIÑAS

EXP: 2022/E001/000005

ANUNCIO

ACEPTACIÓN DA PROPOSTA DE CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DE BOLSA, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UN TÉCNICOS AXENTE DE IGUALDADE FUNCIONARIO INTERINO POR PROGRAMA. PROGRAMA PROMOCIÓN DA IGUALDADE. (XORNADA COMPLETA).

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 4 DE XULLO DE 2022.

A Alcaldía ditou en data 1 de xullo 2022, o decreto que a continuación se transcribe:

“Vista a acta e a proposta do Tribunal Cualificador do proceso de selección, mediante concurso-oposición, dun técnico/a Axente de Igualdade para o Programa de Promoción da Igualdade do Concello de Camariñas, funcionario interino, grupo A2, complemento de destino 16, un durante seis meses, na anualidade 2022, dentro do Programa FOAO/2022): programa de subvencións a concellos da provincia da Coruña para o financiamento de gasto de persoal de persoal técnico de igualdade, ano 2022.

Considerando que a proposta que fai o tribunal basease na puntuación obtida polos aspirantes, e na Base 7ª, isto é:

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

RESULTADO

TEIJEIRO CAL, NOELIA

9,2

NON APROBADO

ARMENDARIZ GIL, FERNANDO

9

NON APROBADO

CABALEIRO GARCIA, ANA MARIA

8,2

NON APROBADO

“Así, a vista da puntuación obtida polos aspirantes o tribunal anuncia o resultado do primeiro exercicio informando que dado que ningún deles acadou a puntuación mínima necesaria para superalo, non procede a realización da segunda proba, dándose por finalizado o procedemento.

Polo que o Tribunal por unanimidade dos seus membros acorda:

Primeiro: Propoñer á Alcaldía que se declare deserto o procedemento.”

Visto que así mesmo o tribunal ten elevado a acta a esta Alcaldía.

Visto, pois, o disposto na base 7ª da convocatoria, na que se dispón que os aspirantes que non alcancen a puntuación mínima  de 10 puntos no primeiro exercicio, quedarán eliminados, en uso das competencias que me atribúe o art. 21 da lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

ACORDO:

Primeiro: Aceptar a proposta realizada polo tribunal cualificador e declarar deserto o proceso de selección de un funcionario interino como técnico/a de igualdade e formación de bolsa de emprego, por non acadar ningún aspirante a puntuación mínima no primeiro exercicio de acordo co establecido na Base 7ª. 

Segundo: Facer público o presente decreto mediante a súa inserción no taboleiro de anuncios do Concello e a efectos meramente informativos na sede electrónica do Concello de Camariñas.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola alcaldesa Sandra Insua Rial ante min, a secretaria, que asino aos únicos efectos de fe pública”.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura a marxe pola alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: