Sede electrónica Concello de Camariñas

13:45:05 Domingo 26 de maio 2024

Información

departamento de persoal

02/11/2021

CANDIDATURAS TITOR/A E DOCENTE ACTIVIDADES AUXILIARES MELLORA DE MONTES

ANUNCIO

OE – PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DE 
APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CONSTRUÍNDO FUTURO”.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 2 DE NOVEMBRO DE 2021.

EXPTE.: 2021/E001/000015

LISTAXES DE CANDIDATURAS REMITIDAS POLO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA:

-TITOR/A (Oferta de emprego núm. 12-2021-10037)
Candidata 
MARÍA LUISA TOMÉ GARCÍA

- DOCENTE DA ESPECIALIDADE ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E MELLORA DE 
MONTES (Oferta de emprego núm. 12-2021-10047)
Candidatos
MARIN LOPEZ ADOLFO
SANJURJO OTERO ALFONSO

Fanse públicas  as candidaturas  remitidas polo SEPEG para as dúas  ofertas de emprego.  As  persoas  candidatas dispoñen de tres días hábiles, a contar desde a publicación deste anuncio, para presentar a súa solicitude de participación no proceso de selección.

As  solicitudes  presentaranse,  no   modelo  normalizado  que  figura  como  anexo  nas  bases  da convocatoria, no rexistro xeral do Concello, preferentemente a través da Sede Electrónica, xunto con copia do DNI e a documentación que acredite o cumprimento dos requisitos específicos establecidos para  o  posto  no  ANEXO  das  bases  e  a  documentación  necesaria  para  a  valoración  de  méritos, 
dirixidas á Sra. Alcaldesa-Presidenta.

Transcorrido  o  prazo  de  presentación  de  solicitudes,  a listaxe  de  candidaturas  admitidas/excluídas publicarase na Sede electrónica, considerándose definitiva no caso de non presentarse alegacións e convocándose ás persoas candidatas á proba escrita.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: