Sede electrónica Concello de Camariñas

04:24:22 Sábado 13 de xullo 2024

Información

INTERVENCIÓN

07/06/2024

EXPEDIENTE DE MODIFCIACIÓN ORZAMENTARIA 11/2024 MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 1/2024

EXP: 2024/T002/000011

ANUNCIO PUBLICADO NO BOP Nº 110 DE DATA 07/06/2024
APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN CRÉDITOS Nº 11/2024 CRÉDITO EXTRAORDINARIO 1/2024.
EXPTE: 2024/T002/000011
ANUNCIO
Aprobación inicial de modificación de créditos núm. 11-2024 mediante crédito extarordinario 1/2024.

O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 31 de maio de 2024, aprobou inicialmente a modificación de créditos núm. 11/2024 sobre o Orzamento do Concello de Camariñas correspondente ao exercicio 2024, de aprobación dun Crédito Extraordinario (Expte. CE 1/2024), por un importe total de 169.588,39 €.
O devandito expediente permanecerá exposto ao público, durante o prazo de quince días hábiles contados a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos do Concello, a efectos da presentación de reclamacións ante o Pleno, segundo o disposto no artigo 177.2, en relación co 169, do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Se ao remate do período de exposición pública non se presentaran reclamacións, o expediente considerarase definitivamente aprobado, conforme ao establecido na citada lexislación. No caso de non presentárense reclamacións, considérase a modificación definitivamente aprobada.

En Camariñas, 03 de xuño de 2024.  
A Alcaldesa


Xustificantes de Publicación: