Sede electrónica Concello de Camariñas

04:07:15 Sábado 13 de xullo 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

10/06/2024

Extracto da convocatoria publicada no BOE

EXP: 2024/E001/000004

ANUNCIO

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS PARA A SELECCIÓN, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE DOUS OFICIAIS DO SERVIZO DE AUGAS E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN PARA OS SUPOSTOS DO ARTIGO 15.2 E 15.3 DO REAL DECRETO LEXISLATIVO 2/2015, DO 23 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O TEXTO REFUNDIDO DA LEI DO ESTATUTO DOS TRABALLADORES (TRET).

DATA DE PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOE: 7 DE XUÑO DE 2024

Convocatoria de probas selectivas, para a provisión en propiedade, mediante o sistema de oposición, de dúas prazas de oficial do servizo de augas vacantes na prantilla de persoal laboral do Concello de Camariñas (A Coruña), correspondentes á Oferta de Emprego Público 2024, cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía núm. 387/2024 de data 10 de maio de 2024, rectificadas por decreto da Alcaldía núm. 395/2024 do 14/05/2024 e publicadas no BOP núm. 97 do 21/05/2024 e un extracto da convocatoria no BOE núm. 138 do 07/06/2024.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/05/21/2024_0000003356.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/07/pdfs/BOE-A-2024-11571.pdf

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: