Sede electrónica Concello de Camariñas

04:31:35 Sábado 13 de xullo 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

26/06/2024

DESIGNACIÓN MEMBROS TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO DE SELECCIÓN DE DOUS OFICIAIS SERVIZO DE AUGAS

EXP: 2024/E001/000004

ANUNCIO

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO DE SELECCIÓN DE DOUS OFICIAIS DO SERVIZO DE AUGAS E A ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN PARA OS SUPOSTOS DO ARTIGO 15.2 E 15.3 DO REAL DECRETO LEXISLATIVO 2/2015, DO 23 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O TEXTO REFUNDIDO DA LEI DO ESTATUTO DOS TRABALLADORES (TRET).

EXPTE TEDEC: 2024/E001/000004

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 26 DE XUÑO DE 2024.

De conformidade co disposto na Base 7ª da convocatoria de probas selectivas,  para a provisión en propiedade, mediante o sistema de oposición, de dous oficiais do Servizo de Augas e a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación para os supostos do artigo 15.2 e 15.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, faise público o Decreto da Alcaldía de data 26 de xuño de 2024, mediante o cal se designan os membros integrantes do Tribunal cualificador do proceso selectivo.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: