Sede electrónica Concello de Camariñas

04:48:59 Sábado 13 de xullo 2024

Información

INTERVENCIÓN

04/07/2024

PUBLICACION DEFINIT DE MODIFCIACIÓN ORZAMENTARIA 11/2024 MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 1/20

EXP: 2024/T002/000011

ANUNCIO PUBLICADO NO BOP Nº 128 DE DATA 04/07/2024
APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN CRÉDITOS Nº 11/2024 MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 1/2024.
EXPTE: 2024/T002/000011
ANUNCIO
Aprobación definitiva de modificación de créditos núm. 11-2024 mediante crédito extraordinario 1/2024.
O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 31 de maio de 2024, aprobou inicialmente a modificación de créditos núm. 10/2024 sobre o Orzamento do Concello de Camariñas correspondente ao exercicio 2024, de aprobación dun Crédito Extraordinario (Expte. CE 1/2024), por un importe total de 169.588,39 €.
Segundo o previsto nos artigos 169 e 177.2 do RDL 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este acordo inicial someteuse a exposición pública, a efectos de reclamacións e suxerencias perante o Pleno, por un prazo de quince días hábiles a contar dende a data de publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia
(BOP número 109 de data 6 de xuño de 2024). De conformidade co previsto no artigo 169.4 do RDL 2/2004, finalizado eseprazo de quince días, sen que se presentaran reclamacións ou suxerencias, publícase o resumo por capítulos aos efectos da súa aprobación definitiva e entrada en vigor.
GASTOS    CRÉD. DEFINITIVO
Capítulo 1    Gastos de persoal    1.877.866,06
Capítulo 2    Bens correntes e servizos    2.638.957,80
Capítulo 3    Gastos financeiros    50.730,31
Capítulo 4    Transferencias correntes    123.285,29
Capítulo 6    Investimentos reais    522.754,76
Capítulo 7    Transferencias de capital    1.000,00
Capítulo 8    Activos financeiros    
Capítulo 9    Pasivos financeiros    241.472,75
TOTAL    5.456.066,97
INGRESOS    PREV. DEFINITIVAS
Capítulo 1    Impostos directos    1.605.000,00
Capítulo 2    Impostos indirectos    65.000,00
Capítulo 3    Taxas e outros ingresos    1.008.922,86
Capítulo 4    Transferencias correntes    2.534.164,24
Capítulo 5    Ingresos patrimoniais    
Capítulo 6    Alleamento de inversións reais    
Capítulo 7    Transferencias de capital    359.534,71
Capítulo 8    Activos financeiros    380.821,65
Capítulo 9    Pasivos financeiros    
TOTAL    5.953.443,46
En Camariñas, 01 de xullo de 2024
A Alcaldesa
Sandra Insua Rial


Xustificantes de Publicación: