Sede electrónica Concello de Camariñas

10:37:07 Xoves 7 de decembro 2023

Información

departamento de persoal

02/11/2021

CANDIDATURA REMITIDA POLO SEPEG DE DOCENTE DA ESPECIALIDADE PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓ

ANUNCIO

oe – procedemento de SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CONSTRUÍNDO FUTURO”.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 2 DE NOVEMBRO DE 2021.

EXPTE.: 2021/E001/000015

anuncio

oe – procedemento de SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CONSTRUÍNDO FUTURO”.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 2 DE NOVEMBRO DE 2021.

EXPTE.: 2021/E001/000015

CANDIDATURA REMITIDA POLO SEPEG PARA DOCENTE DA ESPECIALIDADE PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓN

(Oferta de emprego núm. 12-2021-10908)

Candidatos

SALAN CASTRO ALFONSO

Unha vez remitidas polo SEPEG a candidaturas da oferta de emprego núm. 12-2021-10908, esta faise pública. A persoa candidatas dispón de tres días hábiles, a contar desde a publicación deste anuncio no Taboleiro de Anuncios da sede electrónica municipal, para presentar a súa solicitude de participación no proceso de selección.

As solicitudes presentaranse, no modelo normalizado que figura como anexo nas bases da convocatoria, no rexistro xeral do Concello, preferentemente a través da Sede Electrónica, xunto con copia do DNI e a documentación que acredite o cumprimento dos requisitos específicos establecidos para o posto no ANEXO das bases e a documentación necesaria para a valoración de méritos, dirixidas á Sra. Alcaldesa-Presidenta.

A listaxe de candidaturas admitidas/excluídas publicarase na sede Electrónica transcorrido o prazo de presentación de solicitudes, considerándose definitiva no caso de non presentarse alegacións, convocándose ás persoas candidatas á proba escrita.

 

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: