Sede electrónica Concello de Camariñas

05:52:51 Mércores 6 de decembro 2023

Información

Intervención

02/07/2022

APROBACIÓN DEFINITIVA ORZAMENTO EXERCICIO 2022

EXP: 2022/T004/000001

APROBACIÓN DEFINITIVA ORZAMENTO EXERCICIO 2022

Rematado o prazo de 15 días hábiles dende a publicación do acordo de aprobación inicial do Orzamento Xeral do Concello de Camariñas para o exercicio 2022, que tivo lugar na sesión ordinaria celebrada o 27 de maio de 2022, sen que se presentaran reclamacións contra o mesmo, dita aprobación pode considerarse definitiva de acordo co establecido no artigo 169.3 do RDL 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas locais e 20.3 do Real Decreto 500/90 de 20 de abril polo que se desenvolve o capítulo primeiro do título sexto da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de orzamentos, polo que faise a publicación do resumo por capítulos do mencionado Orzamento:

CAPÍTULO

GASTOS

INGRESOS

I

1.824.367,12 €

1.605.000,00 €

II

3.291.209,27 €

65.000,00 €

III

      13.000,00 €

1.008.922,86 €

IV

  87.920,00 €

2.348.436,72 €

V

-

-

VI

  528.260,70 €

-

VII

      1.000,00 €

287.220,03 €

IX

  102.260,65 €

533.238,13 €

TOTAL

5.847.817,74 €

5.847.817,74 €

Na referida sesión plenaria se acordou aprobar o cadro de persoal, segundo o previsto no artigo 127 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, que se reproduce a continuación:  

  1. POSTOS DE TRABALLO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARREIRA

DENOMINACION 

Nº 

SITUACIÓN 

GRUPO 

NIVEL 

1.- HABILITACION DE CARACTER ESTATAL

1.1. Subescala Secretaria, categoría de entrada 

Vacante (ocupada en comisión de servicios)

A1

30 

1.2. Subescala Intervención-Tesourería, categoría de entrada 

Propiedade

A1

30 

1.3.     Subescala Tesourería, categoría entrada

1

  Vacante (ocupada en acumulación)

A1

 

2.- ESCALA DE ADMINISTRACION XERAL

2.1. Subescala Administrativa 

  

  

 

  

- Administrativo secretaría

Propiedade 

C1

21

2.2. Subescala Auxiliar 

  

  

 

  

- Auxiliares administrativos 

Propiedade 

C2

15 

3.- ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL

3.1. Subescala Técnica 

  

  

 

  

3.1.1. Técnico Medio 

  

  

 

  

-Técnico xestión económica-financeira

Propiedade 

A2

26

3.1.2. Técnico Medio

       

- Asistente social

1

Propiedade

A2

24

3.1.3. Técnico Medio

       

- Axente de desenvolvemento local

1

Propiedade

A2

21

3.1.4. Técnico Superior

       

- Arquitecto

1

  Propiedade

A1

26

3.2. Subescala de Servicios Especiais 

  

  

   

3.2.1. Corpo da Policía Local 

  

  

   

-Policía

3

Propiedade

C1

21

B) POSTOS DE TRABALLO SUXEITOS A LEXISLACIÓN LABORAL RESERVADOS A PERSOAL LABORAL FIXO.

DENOMINACION 

Nº 

POSTO 

VACANTE 

Auxiliar administrativo

Laboral fixo a tempo completo 

0

Encargado de almacéns e obras

Laboral fixo a tempo completo 

0

Capataz de obras

Laboral fixo a tempo completo 

1

Oficial de obras

1

Laboral fixo a tempo completo

1

Operario - conductor de obras

1

Laboral fixo a tempo completo 

1

Operario de obras

Laboral fixo a tempo completo 

1

Oficial servicio de auguas

2

Laboral fixo a tempo completo

2

Bibliotecario-Anim. Socio cultural

Laboral fixo a tempo completo 

0

Monitor coordinador de deportes 

Laboral fixo a tempo completo 

0

Subalterno servicios xerais /Conserxes

1

Laboral fixo a tempo completo

1

Técnico de Museo

1

Laboral fixo a tempo completo

1*(ocupado por persoal laboral indefinido non fixo por sentenza)

Monitor/animador deportivo

1

Laboral fixo a tempo completo

1


 

C) POSTOS DE TRABALLO SUXEITOS A LEXISLACIÓN LABORAL RESERVADOS A PERSOAL LABORAL FIXO, OCUPADOS POR PERSOAL LABORAL TEMPORAL EN PROCESO DE ESTABILIZACIÓN*.

 

DENOMINACION 

Nº 

POSTO 

VACANTE 

Psicóloga

1

Laboral fixo a tempo completo

1*

Directora da Mostra

1

Laboral fixo a tempo completo

1*

Orientadora Laboral

1

Laboral fixo a tempo completo

1*

Educadora Familiar

1

Laboral fixo a tempo completo

1*

Educadora de Adultos

1

Laboral fixo a tempo completo

1*

Técnico Informático

1

Laboral fixo a tempo completo

1*

Axente de Emprego

1

Laboral fixo a tempo completo

1*

Subalterno servicios xerais /Conserxes

Laboral fixo a tempo completo 

2*

Auxiliares domésticas

8

Laboral fixo a tempo completo

8*

Operario lixo

2

Laboral fixo a tempo completo 

2*(un deles ocupado por persoal laboral indefinido non fixo por sentenza)

Operario servicios múltiples

Laboral fixo a tempo completo 

4*

Auxiliar de museo

Laboral fixo a tempo parcial

1*

Técnico deportivo

1

Laboral fixo a tempo parcial

1*


 

Igualmente apróbase a masa salarial do persoal laboral, que ascende a 967.570,90 €.

 

O que se publica para xeral coñecemento, sinalando que, de conformidade co  establecido no art. 171 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, contra o acordo de aprobación definitiva poderá interpoñerse directamente o recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos que establecen as normas da referida xurisdición.

 

En Camariñas, a 28 de xuño de 2022.

A  Alcaldesa:

 

Asdo: Sandra Insua Rial


Xustificantes de Publicación: